PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W RADOMIU

ROK SZKOLNY 2014/2015

   Cele:

1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.

 2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.

 3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

 4. Praca z aktywem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami.

 5. Przybliżenie sylwetki patrona szkoły społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

 6. Biblioteka jako multimedialne centrum informacji.

 7. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

Zadania do realizacji

Cel końcowy

Czynności etapowe

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Działalność pedagogiczna biblioteki

Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia

Wyrabianie nawyków samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej

1. Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni uczniów kl. II i I.

2. Spotkania informacyjne z uczniami klas I i oddziałów przedszkolnych.

3. Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych.

4. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.

5. Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

6. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

7. Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.

bibliotekarki

wrzesień

 

cały rok

Udostępnianie podręczników

Zabezpieczenie uczniów w materiały edukacyjne

1. Opracowanie regulaminu

2. Przyjęcie podręczników i materiałów edukacyjnych

3. Wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów.

4. Przygotowanie zwrotów do wydawnictwa.

bibliotekarki

Wrzesień

cały rok

Udostępnianie księgozbioru i ICIM

Kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w materiałach bibliotecznych oraz w ICIM

1. Ułatwienie użytkownikom dotarcia do poszukiwanej informacji poprzez korzystanie ze zbiorów tradycyjnych i multimedialnych.

2. Wdrażanie uczniów klas II-VI do korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej poprzez:

- korzystanie z encyklopedii, słowników i atlasów multimedialnych, programów edukacyjnych i gier mających walory edukacyjne

- naukę korzystania z sieci Internetu i wyszukiwania informacji na wybranych stronach www.

- umożliwienie korzystania z Internetu jako wirtualnej biblioteki i czytelni – pełne teksty lektur szkolnych i innych utworów literackich np. http://biblioteka.onet.pl/, wolnelektury.pl

- umożliwienie korzystania ze słowników i encyklopedii z różnych dziedzin wiedzy oraz bazy adresowej firm, instytucji i osobowej np. http://adresy.onet.pl

- umożliwienie obcowania z kulturą całego świata np.

http.://muzea.com.pl/

- udzielanie wskazówek dotyczących obsługi komputerów.

3. Współpraca z bibliotekami miejskimi w środowisku lokalnym.

- zapoznanie uczniów z innymi typami bibliotek oraz z ich przeznaczeniem - klasy II i III, udział w spotkaniach autorskich w MBP filia nr 2 przy ul. Zientarskiego oraz z MBP przy ul. Piłsudskiego.

4. Pomoc nauczycielom w realizacji treści z edukacji czytelniczo – medialnej w klasach I-VI.

bibliotekarki

cały rok

Konkursy i imprezy czytelnicze

Kształtowanie zainteresowań czytelniczych ucznia oraz podnoszenie kultury czytelniczej

1.Przygotowania uczniów do szkolnych i międzyszkolnych  konkursów recytatorskich, czytelniczych, ortograficznych.

2. Październik- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

3. „Szkolny Konkurs Pięknego Czytania” – impreza czytelnicza dla uczniów klas III.

4. „Święto Książki – międzyklasowy konkurs czytelniczy.

5. „X III Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – spotkania z zaproszonymi gośćmi .

6. „Pasowanie na czytelnika” – uroczyste przyjęcie uczniów klas drugich i pierwszych  w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

7. Obchody rocznicowe wg kalendarza.

bibliotekarki

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 i rocznic

 

 

 

 

 

 

 

Praca pedagogiczna z czytelnikiem

Poradnictwo indywidualne.

Działalność informacyjna i propagująca czytelnictwo.

Imprezy biblioteczne.

1. Rozmowy o przeczytanych książkach oraz zainteresowaniach czytelniczych.

2. Ukierunkowanie wyboru lektury.

3. Wystawki nowości książkowych.

4. Wystawki tematyczne.

5. Gazetki tematyczne w holu szkoły.

6. Kącik co warto przeczytać.

7. Konkurs związany ze znajomością książek K. Makuszyńskiego (dla klas I-III w związku z rocznicą urodzin pisarza).

8. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

9. Włączenie klas II i I w poczet czytelników;

10. Maj Miesiącem Książki;

11. Dzień Pisarzy wg harmonogramu rocznicowego.

12. Lekcje z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla klas I-VI.

13. Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły.

14. Klub Przyjaciół Książki i Biblioteki dla uczniów klas

      V c

15. Prowadzenie rocznego współzawodnictwa międzyklasowego i indywidualnego w czytelnictwie.

16. Apel podsumowujący czytelnictwo klas II-VI- nagradzanie uczniów wyróżniających się w czytelnictwie.

17. Stała aktualizacja strony internetowej.

bibliotekarki

wychowawcy klas

nauczyciele j. polskiego

 

 

 

 

 

cały rok

 wg harmono-

gramu

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

Podnoszenie kwalifikacji , umiejętności pedagogicznych.

1. Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach.

2. Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.

4. Doskonalenie warsztatu pracy biblioteki– zapoznawanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi.

5. Samokształcenie.

bibliotekarki

cały rok

Kultywowanie tradycji narodowej kraju, miasta, regionu, szkoły,

Popularyzacja miasta Radomia i regionu radomskiego oraz historii najnowszej.

1. Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów.

2. Gromadzenie materiałów na temat historii Radomia i regionu w ramach programu - „Dziedzictwo kulturowe w regionie” - współpraca z Działem Regionaliów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu i Muzeum Okręgowym w Radomiu – gazetka: Dziedzictwo kulturowe Radomia.

3. Wycieczka do Muzeum Okręgowego w Radomiu.

bibliotekarki

cały rok

Przybliżenie sylwetki patrona szkoły

Uczeń zna Twórczość K. Makuszyńskiego

1. Gromadzenie materiałów dotyczących sylwetki Kornela Makuszyńskiego.

2. Uroczyste obchody urodzin pisarza – konkurs literacki i plastyczny.

bibliotekarki

 

 

cały rok

 

grudzień-styczeń

Wizualne formy pracy popularyzujące książki i czytelnictwo

Popularyzacja wartości literackich książki. 

1. Gazetki ścienne i wystawki - jako forma popularyzacji i informacji o książce i bibliotece. m.in.

Biblioteka poleca … wystawka nowości wydawniczych,

Październik  Miesiącem Bibliotek Szkolnych ,

- urodziny patrona szkoły

majowe spotkania z książką – Radomska  Wiosna Literacka.

- bezpieczny Internet

2. Propagowanie książek i piśmiennictwa (w tym ważnych rocznic urodzin wybitnych twórców kultury) poprzez gazetki okolicznościowe wśród uczniów ,rodziców i nauczycieli.

Bibliotekarki

 

Klub Przyjaciół Książki i Biblioteki

wg rocznic

Praca z aktywem bibliotecznym

Pozyskanie grona uczniów i zaangażowanie ich w działalność biblioteki.

1. Przyjęcie nowych członków.  Włączenie uczniów należących do Klubu Przyjaciół Książki i Biblioteki  do imprez czytelniczych i prac porządkowych w bibliotece. Ustalenie dyżurów.

2.Comiesięczne spotkania z łącznikami klasowymi.

2. Opieka nad nowymi uczniami w Klubie Przyjaciół Książki i Biblioteki.

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym.

4. Nadzór nad prawidłowymi postawami w stosunku do czytelnika.

5. Przygotowanie spektaklu z okazji „Pasowania na czytelnika uczniów klas drugich i pierwszych” (przedstawienia, akademii).

6. Zaangażowanie członków KPKiB w redagowanie gazetki ściennej „Echo Biblioteki”.

bibliotekarki

wrzesień

cały rok

 wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z gronem pedagogicznym

Współpraca z gronem pedagogicznym.

1.Współpraca z Dyrekcją Szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego, budżetu.

2. Informowanie nauczycieli o nowych nabytkach, dostarczanie im czasopism metodycznych, informatorów wydawniczych.

3.Ewaluacja korzystania przez nauczycieli z prasy i literatury metodycznej.

4. Udostępnianie dokumentacji szkoły, Internetu.

5. Informacja o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach. Informowanie wychowawców o czytelnictwie wychowanków, zamieszczanie danych na stronie internetowej szkoły.

6. Pomoc w osiąganiu literatury, dopożyczanie książek z innych bibliotek.

7. Konsultacja przy zakupie nowości. Informacja o nowościach wydawniczych - prezentacja w pokoju. nauczycielskim.

8. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych, konkursów.

bibliotekarki

wg potrzeb

Działalność biblioteczno- techniczna

Gromadzenie, opracowanie i selekcja księgozbioru

Aktualizowanie księgozbioru dla uczniów i nauczycieli

1. Zakup nowych pozycji.

Aktualizacja spisu lektur klas I-VI do nowej podstawy programowej na podstawie rozporządzenia MEN, wykazu literatury metodycznej dla nauczycieli na podstawie katalogów wydawnictw, czasopism i oferty księgarskiej, współpraca z wydawnictwami literatury dziecięcej i młodzieżowej.

2.Darmowy podręcznik – koordynacja działań.

3. Opracowywanie księgozbioru:

- rejestrowanie zakupionych jednostek w inwentarzu,

- sporządzanie kart katalogowych, szeregowanie w/w

w katalogach.

4. Prospektywne opracowanie księgozbioru.

- tworzenie bazy danych w programie komputerowym MOL OPTIVUM firmy VULKAN na podstawie księgi głównej inwentarza, aktualizacja rejestru czytelników.

5. Selekcja księgozbioru.

- usunięcie pozycji nieaktualnych, zniszczonych, zaczytanych i zagubionych, sporządzanie protokołów ubytków,

- wykreślenie z inwentarza biblioteki w/w książek,

6. Prenumerata czasopism kwartalna i roczna oraz prasy codziennej.

7. Prenumerata materiałów metodycznych dla nauczycieli (Biblioteka w Szkole, Wychowanie w Przedszkolu, Język Polski IV-VI, Życie Szkoły, Matematyka, i inne).

8. Prowadzenie dokumentacji: dziennika biblioteki, zeszytu odwiedzin w czytelni i ICIM.

9. Systematyczne naprawianie uszkodzonych książek.

bibliotekarki

cały rok

 

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planowanie i

sprawozdawczość

 

1. Opracowanie rocznego planu pracy:

- przysposobienie czytelnicze i informacyjne,

- imprezy czytelnicze,

- przykładowy program materiału nauczania edukacji medialnej i czytelniczej dla klas I-VI,

- monitoring określający poziom czytelnictwa w szkole.

2. Prowadzenie statystyki dziennych wypożyczeń oraz okresowej dokumentacji pracy.

3. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz rocznego z pracy biblioteki.

4. Miesięczne informacje z czytelnictwa dla uczniów i wychowawców klas.

 

bibliotekarki

 

KPKiB i wychowawcy klasy

 

 

wrzesień

 

 

cały rok

 

 

Organizacja lokalu biblioteki szkolnej i pracowni multimedialnej

 

1. Zakup materiałów piśmienniczych.

2. Dbanie o wystrój pomieszczeń biblioteki,  odnowienie zniszczonych mebli, wykonywanie opisów, rozdzielaczy, dekoracji.

3. Urządzenie multimedialnej pracowni, opracowanie regulaminu korzystania z niej, godz. otwarcia.

bibliotekarki

cały rok

 

W roku szkolnym 2014/2015 biblioteka szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów dojeżdżających do szkoły. Z zajęć mogą skorzystać także uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.

 

 PLAN LEKCJI Z ZAKRESU PRZYSPOSOBIENIA CZYTELNICZEGO I INFORMACYJNEGO

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

KLASA

 

TEMAT LEKCJI

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

I A, I B, I C, I D, I E, I F

Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Pasowanie na czytelnika.

Marzec - kwiecień

 

 

II A, II B, II C,

II D

Jesteśmy czytelnikami .

Pasowanie na czytelnika.

Wrzesień - październik

 

III A, III B, III C

Charakterystyczne elementy budowy książki.

kwiecień

 

 

IVA, IV B, IV C, IV D

Uczymy się korzystać ze słowników i encyklopedii.

Listopad - grudzień

 

 

V A, V B, V C

 

Książka popularnonaukowa, jej struktura i miejsce w bibliotece.

Kwiecień - maj

 

 

VI A, VI B, VI C

Wydawnictwa informacji bezpośredniej i pośredniej.

Styczeń - luty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania do realizacji

Cel końcowy

Czynności etapowe

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Działalność pedagogiczna biblioteki

Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia

Wyrabianie nawyków samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej

1. Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni uczniów kl. II.

2. Spotkania informacyjne z uczniami klas I i oddziałów przedszkolnych.

3. Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych.

4. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.

5. Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

6. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

7. Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.

bibliotekarki

 

wrzesień

 

 

 

 

 

cały rok

Udostępnianie księgozbioru i ICIM

Kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w materiałach bibliotecznych oraz w ICIM

1. Ułatwienie użytkownikom dotarcia do poszukiwanej informacji poprzez korzystanie ze zbiorów tradycyjnych i multimedialnych.

2. Wdrażanie uczniów klas I-VI do korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej poprzez:

- korzystanie z encyklopedii, słowników i atlasów multimedialnych, programów edukacyjnych i gier mających walory edukacyjne

- naukę korzystania z sieci Internetu i wyszukiwania informacji na wybranych stronach www.

- umożliwienie korzystania z Internetu jako wirtualnej biblioteki i czytelni – pełne teksty lektur szkolnych i innych utworów literackich np http://biblioteka.onet.pl/, wolnelektury.pl

- umożliwienie korzystania ze słowników i encyklopedii z różnych dziedzin wiedzy oraz bazy adresowej firm, instytucji i osobowej np. http://adresy.onet.pl

- umożliwienie obcowania z kulturą całego świata np.

http.://muzea.com.pl/

- udzielanie wskazówek dotyczących obsługi komputerów.

3. Współpraca z bibliotekami miejskimi w środowisku lokalnym.

- zapoznanie uczniów z innymi typami bibliotek oraz z ich przeznaczeniem - klasy II i III, udział w spotkaniach autorskich w MBP filia nr 2 przy ul. Zientarskiego oraz z MBP przy ul. Piłsudskiego.

4. Pomoc nauczycielom w realizacji treści z edukacji czytelniczo – medialnej w klasach I-VI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliotekarki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

Konkursy i imprezy czytelnicze

Kształtowanie zainteresowań czytelniczych ucznia oraz podnoszenie kultury czytelniczej

1. Przygotowania uczniów do szkolnych i międzyszkolnych  konkursów recytatorskich, czytelniczych, ortograficznych.

2. „Szkolny Konkurs Pięknego czytania” – impreza czytelnicza dla uczniów klas II i III.

3. „Święto Książki – „W każdej szkole są książkowe mole” -międzyklasowy konkurs czytelniczy,

4. „XII  Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” – spotkania z zaproszonymi gośćmi .

5. „Pasowanie na czytelnika” – uroczyste przyjęcie uczniów klas drugich w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

6. Obchody 150. Rocznicy śmierci Jakuba Grimma

7. Obchody 50. Rocznicy śmierci Clivea’a Lewisa.

bibliotekarki

 

 

I. Wojciechowska

J. Kosiarska

 

 

 

I. Wojciechowska

J. Kosiarska

wg potrzeb

 

 

maj

 

 

kwiecień, maj

listopad

 

 październik

 

wrzesień/

październik

listopad

Praca pedagogiczna

z czytelnikiem

Poradnictwo indywidualne.

Działalność informacyjna i propagująca czytelnictwo.

Imprezy biblioteczne.

1. Rozmowy o przeczytanych książkach. zainteresowaniach czytelniczych.

2. Ukierunkowanie wyboru lektury.

3. Wystawki nowości książkowych.

4. Wystawki tematyczne.

5. Gazetki tematyczne w holu szkoły.

6. Kącik co warto przeczytać.

7. Konkurs związany ze znajomością książek K. Makuszyńskiego (dla klas I-III w związku z rocznicą urodzin pisarza).

8. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

9. Włączenie klas II w poczet czytelników;

10. Maj Miesiącem Książki;

11. Dzień Pisarzy wg harmonogramu rocznicowego.

12. Lekcje z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla klas I-VI.

13.Miedzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

14. Propagowanie czytelnictwa w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

15. Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły.

16. Klub Przyjaciół Książki i Biblioteki dla uczniów klas V.

17. Prowadzenie rocznego współzawodnictwa międzyklasowego w czytelnictwie.

18. Apel podsumowujący czytelnictwo klas II-VI- nagradzanie uczniów wyróżniających się w czytelnictwie.

19. Stała aktualizacja strony internetowej.

bibliotekarki

wychowawcy klas

nauczyciele j. polskiego

bibliotekarki

bibliotekarki

 

nauczyciele j. polskiego

bibliotekarki

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

grudzień/styczeń

 

 

październik

maj

wg potrzeb

cały rok

 

listopad

 

cały rok

 

wg harmono-

gramu

 

cały rok

czerwiec

 

wg potrzeb

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

Podnoszenie kwalifikacji, umiejętności pedagogicznych.

1. Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach.

2. Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.

3. Mierzenie jakości pracy biblioteki.

4. Doskonalenie warsztatu pracy – zapoznawanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi.

5. Samokształcenie

bibliotekarki

cały rok

Kultywowanie tradycji narodowej kraju, miasta, regionu, szkoły,

Popularyzacja miasta Radomia i regionu radomskiego oraz historii najnowszej.

1. Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów.

2. Gromadzenie materiałów na temat historii Radomia i regionu w ramach programu - „Dziedzictwo kulturowe w regionie” - współpraca z Działem Regionaliów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu i Muzeum Okręgowym w Radomiu – gazetka: Dziedzictwo kulturowe Radomia.

3. Wycieczka do Muzeum Okręgowego w Radomiu.

bibliotekarki

cały rok

Przybliżenie sylwetki patrona szkoły

Uczeń zna Twórczość K. Makuszyńskiego

1. Gromadzenie materiałów dotyczących sylwetki Kornela Makuszyńskiego.

2. Uroczyste obchody urodzin pisarza – konkurs literacki i plastyczny.

bibliotekarki

 

I. Wojciechowska

J. Kosiarska

cały rok

 

grudzień/styczeń

Wizualne formy pracy popularyzujące książki i czytelnictwo

Popularyzacja wartości literackich książki. 

1. Gazetki ścienne i wystawki - jako forma popularyzacji i informacji o książce i bibliotece m.in.

Biblioteka poleca … wystawka nowości wydawniczych,

25 X Święto Bibliotek Szkolnych ,

- urodziny patrona szkoły

- Światowe Święto Książki 23 IV

XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

2. Propagowanie książek i piśmiennictwa (w tym ważnych rocznic urodzin wybitnych twórców kultury) poprzez gazetki okolicznościowe wśród uczniów i rodziców.

Bibliotekarki

 

Klub Przyjaciół Książki i Biblioteki

wg rocznic

wg potrzeb

Praca z Kołem Przyjaciół Książki i Biblioteki

Pozyskanie grona uczniów i zaangażowanie ich w działalność biblioteki.

1. Nabór uczniów do Klubu Przyjaciół Książki i Biblioteki i włączenie ich do imprez czytelniczych i prac porządkowych w bibliotece. Ustalenie dyżurów.

2.Comiesięczne spotkania z łącznikami klasowymi.

2. Opieka nad nowymi uczniami w Klubie Przyjaciół Książki i Biblioteki.

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym.

4. Nadzór nad prawidłowymi postawami w stosunku do czytelnika.

5. Przygotowanie spektaklu z okazji „Pasowania na czytelnika uczniów klas drugich” (przedstawienia, akademii).

6. Zaangażowanie członków KPKiB w redagowanie gazetki (tablicy) „Echo Biblioteki”.

bibliotekarki

wrzesień

cały rok

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

 

Październik

 

 

cały rok

Współpraca z gronem pedagogicznym

Współpraca z gronem pedagogicznym.

1.Współpraca z Dyrekcją Szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego, budżetu.

2. Informowanie nauczycieli o nowych nabytkach, dostarczanie im czasopism metodycznych, informatorów wydawniczych.

3. Udostępnianie dokumentacji szkoły, Internetu.

4. Informacja o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach. Informowanie wychowawców o czytelnictwie wychowanków, zamieszczanie danych na stronie internetowej szkoły.

5. Pomoc w osiąganiu literatury, dopożyczanie książek z innych bibliotek.

6. Konsultacja przy zakupie nowości. Informacja o nowościach wydawniczych - prezentacja w pokoju. nauczycielskim.

7. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych, konkursów.

bibliotekarki

wg potrzeb

Działalność biblioteczno- techniczna

Gromadzenie, opracowanie i selekcja księgozbioru

Aktualizowanie księgozbioru dla uczniów i nauczycieli

1. Zakup nowych pozycji.

Aktualizacja spisu lektur klas I-VI do nowej podstawy programowej na podstawie rozporządzenia MEN, wykazu literatury metodycznej dla nauczycieli na podstawie katalogów wydawnictw, czasopism i oferty księgarskiej, współpraca z wydawnictwami literatury dziecięcej i młodzieżowej.

2. Opracowywanie księgozbioru:

- rejestrowanie zakupionych jednostek w inwentarzu,

- sporządzanie kart katalogowych, szeregowanie w/w w katalogach.

3. Prospektywne opracowanie księgozbioru.

- tworzenie bazy danych w programie komputerowym MOL OPTIVUM firmy VULKAN na podstawie księgi głównej inwentarza, aktualizacja rejestru czytelników.

4. Selekcja księgozbioru.

- usunięcie pozycji nieaktualnych, zniszczonych, zaczytanych i zagubionych, sporządzanie protokołów ubytków,

- wykreślenie z inwentarza biblioteki w/w książek,

5. Prenumerata czasopism kwartalna i roczna oraz prasy codziennej.

6. Prenumerata materiałów metodycznych dla nauczycieli (Biblioteka w Szkole, Wychowanie w Przedszkolu, Język Polski IV-VI, Życie Szkoły, Matematyka, i inne).

7. Prowadzenie dokumentacji: dziennika biblioteki, zeszytu odwiedzin w czytelni i ICIM.

8. Systematyczne naprawianie uszkodzonych książek.

bibliotekarki

cały rok

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 Planowanie i

sprawozdawczość

 

1. Opracowanie rocznego planu pracy :

- przysposobienie czytelnicze i informacyjne,

- imprezy czytelnicze,

- przykładowy program materiału nauczania edukacji medialnej i czytelniczej dla klas I-VI,

- monitoring określający poziom czytelnictwa w szkole.

2. Prowadzenie statystyki dziennych wypożyczeń oraz okresowej dokumentacji pracy.

3. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz rocznego z pracy biblioteki.

4. Miesięczne informacje z czytelnictwa dla uczniów i wychowawców klas.

 

bibliotekarki

 

KPKiB i wychowawcy.klasy

 

 

wrzesień

 

 

 

cały rok

 

 

Organizacja lokalu biblioteki szkolnej i pracowni multimedialnej

 

1. Zakup materiałów piśmienniczych.

2. Dbanie o wystrój pomieszczeń biblioteki,  odnowienie zniszczonych mebli, wykonywanie opisów, rozdzielaczy, dekoracji.

3. Urządzenie multimedialnej pracowni, opracowanie regulaminu korzystania z niej, godz. otwarcia.

bibliotekarki

cały rok

 

W roku szkolnym 2013/2014 biblioteka szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów dojeżdżających do szkoły. Z zajęć mogą skorzystać także uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.

 

PLAN LEKCJI Z ZAKRESU PRZYSPOSOBIENIA CZYTELNICZEGO I INFORMACYJNEGO

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

KLASA

 

TEMAT LEKCJI

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

I a, I b, I c, I d

Poznajemy bibliotekę szkolną - zajęcia biblioteczne.

Styczeń, luty

 

 

II a, II b, II c,

Jesteśmy czytelnikami .

Pasowanie na czytelnika.

wrzesień,

październik

 

III a, III b, III c, III d

Charakterystyczne elementy budowy książki.

kwiecień

 

 

IV a, IV b, IV C,

Uczymy się korzystać ze słowników i encyklopedii.

listopad

 

 

V a, V b, V c,

 

Książka popularnonaukowa, jej struktura i miejsce w bibliotece.

luty

 

 

VI a, VI b, VI c, VI d

Wydawnictwa informacji bezpośredniej i pośredniej.

marzec