PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W RADOMIU

ROK SZKOLNY 2017/2018

            Cele:

1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.

 2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.

 3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

 4. Praca z aktywem czytelniczym, współpraca z nauczycielami, rodzicami i bibliotekarzami.

 5. Przybliżenie sylwetki patrona szkoły społeczności szkolnej i pozaszkolnej.

 6. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 7. Wyposażenie uczniów w podręczniki szkolne i ćwiczenia.

 8. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w zakresie rozwijania  zainteresowań czytelniczych uczniów.

 

Zadania do realizacji

Cel końcowy

Czynności etapowe

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Działalność pedagogiczna biblioteki

Przygotowanie użytkowników do korzystania z różnych źródeł informacji i do samokształcenia

Wyrabianie nawyków samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej

1. Zapoznanie z regulaminem biblioteki i czytelni uczniów kl. II. Przypomnienie regulaminów uczniom klas II-VII.

2. Spotkania informacyjne z uczniami klas I i oddziałów przedszkolnych.

3. Udostępnianie księgozbioru indywidualnym czytelnikom oraz przekazywanie książek do pracowni przedmiotowych.

4. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na zajęcia edukacyjne.

5. Pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

6. Wdrażanie uczniów klas III-VII do korzystania z katalogu online.

7. Pomoc w wyszukiwaniu materiałów źródłowych na określony temat.

8. Udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek, udzielanie porad bibliotecznych, rzeczowych, tekstowych.

bibliotekarki

wrzesień

 

cały rok

 Udostępnianie podręczników

Zabezpieczenie uczniów w materiały ćwiczeniowe i podręczniki

1. Przyjęcie podręczników i materiałów ćwiczeniowych

2. Ewidencja podręczników.

3. Zapoznanie rodziców z regulaminem udostępniania podręczników.

4. Wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów.

5. Przygotowanie zwrotów do wydawnictwa.

6. Selekcja zniszczonych i zagubionych podręczników.

bibliotekarki

wrzesień, czerwiec,

cały rok

Udostępnianie księgozbioru i ICIM

Kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji w materiałach bibliotecznych oraz w ICIM

1. Ułatwienie użytkownikom dotarcia do poszukiwanej informacji poprzez korzystanie ze zbiorów tradycyjnych i multimedialnych.

2. Wdrażanie uczniów klas II-VII do korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej poprzez:

- korzystanie z encyklopedii, słowników i atlasów multimedialnych, programów edukacyjnych i gier mających walory edukacyjne

- naukę korzystania z sieci Internetu i wyszukiwania informacji na wybranych stronach www.

- umożliwienie korzystania z Internetu jako wirtualnej biblioteki i czytelni – pełne teksty lektur szkolnych i innych utworów literackich np. http://biblioteka.onet.pl/, wolnelektury.pl

- umożliwienie korzystania ze słowników i encyklopedii z różnych dziedzin wiedzy oraz bazy adresowej firm, instytucji i osobowej np. http://adresy.onet.pl

- umożliwienie obcowania z kulturą całego świata np.

http.://muzea.com.pl/

- udzielanie wskazówek dotyczących obsługi komputerów.

3. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną.

- zapoznanie uczniów z innymi typami bibliotek oraz z ich przeznaczeniem, udział w spotkaniach autorskich w MBP.

4. Pomoc nauczycielom w realizacji treści z edukacji czytelniczo – medialnej w klasach I-VII.

bibliotekarki

cały rok

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

1. Współpraca z Biblioteka Pedagogiczną oraz organem prowadzącym szkołę.

2. Konsultowanie planowych zakupów książek z uczniami, rodzicami, nauczycielami i biblioteką osiedlową, i biblioteką pedagogiczną.

3. Ponowne złożenie wniosku do organu prowadzącego

bibliotekarki

Cały rok

 

 

  

do 31 X 2017

Konkursy i imprezy czytelnicze

Kształtowanie zainteresowań czytelniczych ucznia oraz podnoszenie kultury czytelniczej

1. Przygotowania uczniów do szkolnych i międzyszkolnych  konkursów recytatorskich, czytelniczych, ortograficznych.

2. Październik- Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

3. „Pasowanie na czytelnika” – uroczyste przyjęcie uczniów klas drugich  w poczet czytelników biblioteki szkolnej.

4. Rok 2017 – rokiem Josepha Conrada–Korzeniowskiego

 - przybliżenie sylwetki pisarza uczniom klas VII.

5. Dzień Pluszowego Misia

6. Święto Patrona Szkoły- konkurs plastyczny i literacki

7. Dzień Bezpiecznego Internetu

8 „Szkolny Konkurs Pięknego Czytania” – impreza czytelnicza dla uczniów klas II - VII.

9. Dzień Poezji i Dzień Książki dla Dzieci

9. „XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”

10. Cała Polska Czyta Dzieciom- organizowanie akcji zachęcających uczniów i rodziców do czytania.

11. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

12. Obchody rocznicowe wg kalendarza.

bibliotekarki

 

 

 

 

 

wg potrzeb

 i rocznic

 

 

 

 

 

 

 

Praca pedagogiczna z czytelnikiem

Poradnictwo indywidualne.

Działalność informacyjna i propagująca czytelnictwo.

Imprezy biblioteczne.

1. Rozmowy o przeczytanych książkach oraz zainteresowaniach czytelniczych.

2. Ukierunkowanie wyboru lektury.

3. Wystawki nowości książkowych.

4. Wystawki tematyczne.

5. Gazetki tematyczne w holu szkoły.

6. Kącik co warto przeczytać.

7. Włączenie uczniów klas II w poczet czytelników;

8. Dzień Pisarzy wg harmonogramu rocznicowego.

9. Lekcje z zakresu przysposobienia czytelniczego i  informacyjnego dla klas I-VII – lekcje biblioteczne.

10. Opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły.

11. Klub Przyjaciół Książki i Biblioteki dla uczniów klasy VI a

12. Prowadzenie rocznego współzawodnictwa między klasowego i indywidualnego w czytelnictwie.

13. Apel podsumowujący czytelnictwo klas II-VII- nagradzanie uczniów wyróżniających się w czytelnictwie.

14. Stała aktualizacja strony internetowej.

bibliotekarki

wychowawcy klas

nauczyciele j. polskiego

 

 

 

 

 

cały rok

 wg harmonogramu

Doskonalenie, podnoszenie kwalifikacji, samokształcenie

Podnoszenie kwalifikacji , umiejętności pedagogicznych.

1. Udział w konferencjach szkoleniowych, kursach, warsztatach.

2. Udział w spotkaniach w ramach sieci współpracy bibliotekarzy.

3. Praca w zespołach, wymiana doświadczeń.

4. Doskonalenie warsztatu pracy biblioteki– zapoznawanie się z nowościami metodycznymi i wydawniczymi.

5. Samokształcenie.

bibliotekarki

cały rok

Kultywowanie tradycji narodowej kraju, miasta, regionu, szkoły

Popularyzacja miasta Radomia i regionu radomskiego oraz historii najnowszej.

1. Gromadzenie materiałów na temat symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów.

2. Gromadzenie materiałów na temat historii Radomia i regionu w ramach programu - „Dziedzictwo kulturowe w regionie” - współpraca z Działem Regionaliów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu i Muzeum Okręgowym w Radomiu.

3. Wycieczka do Muzeum Okręgowego w Radomiu.

bibliotekarki

cały rok

Przybliżenie sylwetki patrona szkoły

Uczeń zna Twórczość K. Makuszyńskiego.

1. Gromadzenie materiałów dotyczących sylwetki Kornela Makuszyńskiego.

2. Uroczyste obchody urodzin pisarza – konkurs literacki i plastyczny.

bibliotekarki

 

 

cały rok

 

grudzień-styczeń

Wizualne formy pracy popularyzujące książki i czytelnictwo

Popularyzacja wartości literackich książki. 

1. Gazetki ścienne i wystawki - jako forma popularyzacji i informacji o książce i bibliotece

2. Propagowanie książek i piśmiennictwa (w tym ważnych rocznic urodzin wybitnych twórców kultury) poprzez gazetki okolicznościowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Bibliotekarki

 

Klub Przyjaciół Książki i Biblioteki

wg rocznic

Praca z aktywem bibliotecznym

Pozyskanie grona uczniów i zaangażowanie ich w działalność biblioteki.

1. Przyjęcie nowych członków.  Włączenie uczniów należących do Klubu Przyjaciół Książki i Biblioteki  do imprez czytelniczych i prac porządkowych w bibliotece. Ustalenie dyżurów.

2. Comiesięczne spotkania z łącznikami klasowymi.

2. Opieka nad uczniami w Klubie Przyjaciół Książki i Biblioteki.

3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się warsztatem informacyjnym.

4. Nadzór nad prawidłowymi postawami w stosunku do czytelnika.

5. Przygotowanie przedstawienia z okazji „Pasowania na czytelnika uczniów klas pierwszych” oraz innych imprez czytelniczych.

6. Zaangażowanie członków KPKiB w redagowanie gazetek ściennych i plakatów

bibliotekarki

wrzesień

cały rok

 wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z gronem pedagogicznym

Współpraca z gronem pedagogicznym.

1. Współpraca z Dyrekcją Szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego, budżetu.

2. Informowanie nauczycieli o nowych nabytkach, dostarczanie im czasopism metodycznych, informatorów wydawniczych.

3. Udostępnianie dokumentacji szkoły, Internetu.

4. Informacja o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach. Informowanie wychowawców o czytelnictwie wychowanków, zamieszczanie danych na stronie internetowej szkoły.

5. Pomoc w osiąganiu literatury, dopożyczanie książek z innych bibliotek.

6. Konsultacja  z polonistami i nauczycielami klas I-VII przy zakupie lektur i literatury pięknej do biblioteki szkolnej. Informacja o nowościach wydawniczych.

7. Wspólna  organizacja imprez szkolnych, konkursów.

8. Pomoc w udostępnianiu podręczników szkolnych i ćwiczeń.

9. Zaangażowanie wychowawców w projekty biblioteczne.

bibliotekarki

nauczyciele

wg potrzeb

Współpraca z rodzicami.

Współpraca z rodzicami.

1. Konsultowanie z Radą Rodziców planowanych zakupów książek.

2. Spotkania informacyjne z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dziecka.

3. Współpraca rodziców  z biblioteką szkolną w ramach wypożyczania i zwrotów podręczników szkolnych.

4. Porady biblioteczne dla rodziców.

bibliotekarki

cały rok

 

Działalność biblioteczno- techniczna

Gromadzenie, opracowanie i selekcja księgozbioru

Aktualizowanie księgozbioru dla uczniów i nauczycieli

1. Aktualizacja spisu lektur klas I-VII do nowej podstawy programowej na podstawie rozporządzenia MEN, wykazu literatury metodycznej dla nauczycieli na podstawie katalogów wydawnictw, czasopism i oferty księgarskiej, współpraca z wydawnictwami literatury dziecięcej i młodzieżowej.

2. Zakup nowych pozycji lektur do kl. VII i innych sugerowanych przez nauczycieli i czytelników.

3. Darmowy podręcznik – koordynacja działań.

4. Opracowywanie księgozbioru:

- rejestrowanie zakupionych jednostek w inwentarzu,

5. Prospektywne opracowanie księgozbioru.

- tworzenie bazy danych w programie komputerowym MOL Net plus firmy VULKAN na podstawie księgi głównej inwentarza, aktualizacja rejestru czytelników.

6. Selekcja księgozbioru.

- usunięcie pozycji nieaktualnych, zniszczonych, zaczytanych i zagubionych, sporządzanie protokołów ubytków,

- wykreślenie z inwentarza biblioteki w/w książek,

7. Prenumerata czasopism kwartalna i roczna oraz prasy codziennej.

8. Prenumerata materiałów metodycznych dla nauczycieli

9. Prowadzenie dokumentacji: dziennika biblioteki, zeszytu odwiedzin w czytelni i ICIM.

10. Systematyczne naprawianie uszkodzonych książek.

bibliotekarki

cały rok

 

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planowanie i sprawozdawczość

 

1. Opracowanie rocznego planu pracy :

- przysposobienie czytelnicze i informacyjne,

- imprezy czytelnicze,

- przykładowy program materiału nauczania edukacji medialnej i czytelniczej dla klas I-VII,

- monitoring określający poziom czytelnictwa w szkole.

2. Prowadzenie statystyki dziennych wypożyczeń oraz okresowej dokumentacji pracy.

3. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z czytelnictwa oraz rocznego z pracy biblioteki.

4. Miesięczne informacje z czytelnictwa dla uczniów i wychowawców klas.

 bibliotekarki

 

KPKiB i wychowawcy klasy

 

 

wrzesień

 

 

 

cały rok

 

 

Organizacja lokalu biblioteki szkolnej i pracowni multimedialnej

 

1. Zakup materiałów piśmienniczych.

2. Dbanie o wystrój pomieszczeń biblioteki,  odnowienie zniszczonych mebli, wykonywanie opisów, rozdzielaczy, dekoracji.

3. Opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni oraz ICIM.

bibliotekarki

cały rok

           

 

W roku szkolnym 2017/2018 biblioteka szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów dojeżdżających do szkoły. Z zajęć mogą skorzystać także uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii i w-f.

 

PLAN LEKCJI Z ZAKRESU PRZYSPOSOBIENIA CZYTELNICZEGO I INFORMACYJNEGO

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

KLASA

 

TEMAT LEKCJI

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

 

UWAGI

I A, I B, I C, I D

Poznajemy bibliotekę szkolną – lekcje

biblioteczne.

maj, czerwiec

 

 

II A, II B

 

Jesteśmy czytelnikami biblioteki szkolnej - pasowanie na czytelnika.

Charakterystyczne elementy budowy książki – lekcje biblioteczne.

październik

 

listopad

 

III A, III B, III C, III D, III E, III F

Katalog online.

Wizyta w bibliotece publicznej.

Kwiecień, maj

 

 

IVA, IV B, IV C, IV D, IV E, IV F

Encyklopedie, słowniki, leksykony – wydawnictwa informacyjne

Listopad, grudzień

 

 

V A, V B, V C,

V D

Książka popularnonaukowa, jej struktura i miejsce w bibliotece.

Marzec, kwiecień

 

 

VI A, VI B, VI C,

W gąszczu informacji” – czyli jak korzystać z różnych źródeł informacji

Styczeń, Luty

 

 

VII A, VII B,

VI IC, VII D

Media – współczesne źródła informacji.