Tytuł konkursu oznaczony kolorem żółtym oznacza konkurs aktualny

 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ „EKO-SYGNALIZATOR”

Szkoła Podstawowa nr 90 im. prof. St. Tołpy we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem PROGRESSIO ogłasza konkurs dla wszystkich dzieci w wieku od 7 do 12 lat z terenu całego kraju. Celem konkursu jest upowszechnienie idei ochrony przyrody, dbania o nią i nie doprowadzenia do jej zniszczenia, rozwijanie własnej wyobraźni oraz oryginalności pomysłów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

·         nieukończone 13 lat,

·         wykonanie samodzielnie grafiki komputerowej w dowolnym programie przedstawiającej obraz/symbol wskazujący, przypominający o oszczędzaniu energii, wody i gazu, segregacji odpadów, przemyślanych zakupach - życie w zgodzie z przyrodą,

·         liczy się własna inicjatywa oraz innowacyjność,

·         podpisanie pracy z prawej strony na dolnym marginesie imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły

·         załączenie pisemnego oświadczenia rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu oraz wystawy pokonkursowej,

·         wydrukowanie pracy konkursowej na papierze fotograficznym na arkuszu A4

·         prace złożone lub pogniecione będą zdyskwalifikowane,

·         termin oddania prac do 7 czerwca 2013r. do p. Joanny Majchrzak

Oceny prac dokona niezależne jury, składające się z członków Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Europejskiego Stowarzyszenia PROGRESSIO.

Rozstrzygnięcie konkursu 14.06.2013r. i podanie wyników na www.sp90.wroclaw.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji prac konkursowych i zatrzymanie ich na własność


Regulamin Regionalnego Konkursu Ekologicznego

„Odnawialne źródła energii”

 

1.Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgu Ligi  Ochrony  Przyrody  w Radomiu

2.Cele konkursu:

ü  Poznanie odnawialnych źródeł energii.

ü  Promowanie działań służących ograniczaniu zmian klimatu.

ü  Propagowanie idei ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego.

3.Uczestnictwo w  konkursie :

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci przedszkolne – członkowie i sympatycy LOP.

4.Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach:

-Kategoria I – przedszkola, szkoły podstawowe kl.  0 - III

-Kategoria II – młodzież szkół podstawowych klasy IV-VI

5.Warunki uczestnictwa i formy prac konkursowych:

ü  I kategoria - prace plastyczne - technika collage, format A3, prace indywidualne; (do 3 prac z placówki)

ü  II kategoria - plakat – format A-3, technika dowolna, prace indywidualne; (do 3 prac z placówki)

6.Na odwrocie wszystkich prac powinny być umieszczone następujące dane:

- nazwa i adres placówki

- pieczątka szkoły/przedszkola

- imię i nazwisko autora pracy

- klasa i kategoria

- imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła LOP-organizatora eliminacji szkolnych

- tel. kontaktowy, e-mail placówki i opiekuna SK LOP

7.Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu:

ü  Regulaminy rozesłane do szkół regionu radomskiego drogą elektroniczną i za pośrednictwem poczty;

ü  Konkurs prowadzony jest dwuetapowo: I etap – szkolny- organizują i przeprowadzają nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół LOP

II etap – regionalny przeprowadzony przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu.

Prace konkursowe należy oddać do 27maja 2013 roku

do p. i G. Gumoli (kategoria I), do p. S. Puchalskiej ( kategoria II)

8.Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:

       - forma opracowania pracy

       - oryginalność ujęcia tematu

       - ogólna estetyka pracy

       - pomysłowość szaty graficznej

9.Komisja konkursowa przyznaje laureatom i opiekunom grup konkursowych dyplomy i nagrody rzeczowe

10.Od postanowień Komisji Konkursowej Zarządu Okręgu nie przysługują odwołania.

11.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  10. 06.2013 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego podsumowania. Laureaci otrzymają wraz z opiekunami zaproszenia.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Organizator będzie miał prawo udostępniać i wykorzystywać je w prowadzonej przez siebie działalności edukacyjnej z podaniem źródła ich pochodzenia tj. autora i tytułu cytowanej pracy.

W uzasadnionym przypadku organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w Regulaminie.

Zarząd Okręgu LOP w Radomiu


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW

 

„Mam prawo do ochrony prywatności i danych osobowych ” zorganizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane-twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”,

1.Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej w jednej z następujących form: literackiej, multimedialnej lub plastycznej.

2.Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3. Praca konkursowa powinna być przygotowana w jednej z następujących form:

- literackiej, tj. esej, list, opowiadanie, reportaż, felieton itp. – do 3000 znaków bez spacji, przygotowanej w formie pliku tekstowego (czcionka Times New Roman 12pt, odstęp między wierszami 1,5 wiersza, marginesy stron o wartości 2,5 cm), a następnie skonwertowana do pliku PDF, lub

- multimedialnej, tj. np. prezentacja multimedialna (np. slajdy w preferowanym programie Power Point, fotoblog w Internecie, amatorski film lub nagranie dźwiękowe (do 4 minut, w preferowanym formacie MP4), itp., lub

- plastycznej, tj. praca wykonana w dowolnej technice np. rysunek, grafika, plakat itp.

Termin dostarczania prac: 18 maja 2013 roku - do biblioteki szkolnej. Nagroda główna ufundowana przez firmę Fellowes Polska S.A. – Tablet. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.giodo.gov.pl

 


 

KONKURS NA PROJEKT ZNACZKA DO ŚWIADECTWA WYKONANY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ

1. Cel konkursu: 

·         Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rysowania i malowania w edytorze grafiki Paint

·         Wzbogacenie języka informatycznego i plastycznego

·         Rozwijanie wrażliwości estetycznej

·         Poznanie współczesnego sposobu tworzenia elementów graficznych na komputerze

·         Rozwijanie zdolności twórczych uczniów

2. Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI

3. Warunki konkursu:

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu znaczka w technice komputerowej. Zwycięski projekt będzie znaczkiem do świadectwa.

Na projekcie znaczka powinny znajdować się następujące elementy:  

 • napis - Fundusz Remontowy Szkoły

 • nominał (cena znaczka) - 5zł

 • rysunek lub gotowy klipart MS Office

Format pracy – 50x60

Technika – grafika komputerowa

Termin składania prac:

Gotowe znaczki należy przesłać w terminie do 20 maja 2012 r. na adres e-mail: pracownia.psp24.radom@interia.pl

Plik należy nazwać wg następującego wzoru: (imię i nazwisko klasa)       Jan_Kowalski_klasa_6a.png

Jury konkursu będzie oceniało:

 • Oryginalność ujęcia tematu

 • Ogólną estetykę wykonania

 • Pomysłowość szaty graficznej

Ogłoszenie wyników konkursu:

Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się 1 czerwca 2013r. Ponadto nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły oraz wyeksponowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej na szkolnym holu.

            Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy miłej zabawy! 


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

Organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 32 w Radomiu, ul. Jarzyńskiego 3

„RADOM - MOJE MIASTO”

 CELE KONKURSU:

 -          zapoznanie z zabytkami i ciekawymi miejscami regionu;

-          rozwijanie zainteresowań swoim miastem, regionem;

-          zwrócenie uwagi na dziedzictwo kulturowe;

-          wzbudzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej;

-          rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych;

-          kształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł.

 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

-          konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

-          prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie

-          format prac - A3,

-          preferowane techniki trwałe- malarskie, rysunkowe, łączone,

-          prace należy wyraźnie podpisać wg wzoru:

imię, nazwisko , klasa, nazwa szkoły, tytuł pracy;

należy również dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie,

-          prace należy dostarczyć do p. J. Majchrzak dnia 23.04.2013 r.

-          ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, estetyka, oryginalność,

- prace oceniać będzie niezależna Komisja,

-          rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy odbędzie się 08.05.2013r., godz.10.00.

Organizatorzy nie zwracają prac uczniów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„ŻUBR – POTĘGA NATURY”

            Cele konkursu:

- przybliżenie sylwetki żubra jako zwierzęcia wpisanego w polski krajobraz: popularyzacja wiedzy na temat żubra, wyglądu zewnętrznego, trybu życia, środowiska naturalnego oraz ochrony gatunku,

- zainteresowanie zachodniopomorskim rejonem jako miejscem zamieszkania przez wolnożyjące stada żubrów,

- wzrost społecznej akceptacji obecności żubrów w środowisku,

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych u dzieci i młodzieży oraz ekspresji twórczej.

            Warunki konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

2. Uczestnik może nadesłać jedną pracę.

3. Prace należy wykonać w technikach: rysunek, malarstwo, grafika.

4. Format pracy A- 3 + passe – partout.

5. Każda praca powinna być oznaczona metryczką napisaną komputerowo, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, imię i nazwisko nauczyciela/ instruktora, adres placówki oraz telefon kontaktowy, adres e–mail. Dodatkowo należy dołączyć do przesyłki listę zbiorczą uczestników z pieczęcią placówki.

6. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

I kategoria: klasy I-III

II kategoria: klasy IV-VI

III kategoria: klasy gimnazjalne

7. Prace należy oddać do p. J. Majchrzak w terminie do 9 maja 2013 r.

8. Jury w każdej kategorii przyzna nagrody i wyróżnienia. 9. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Prace przechodzą na własność organizatora z równoczesnym nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich na organizatora.

10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim, współpracującym przy organizacji konkursu, podanych przez nich danych osobowych do celów związanych z niniejszym konkursem – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

11. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 23.05.2013 r. o godzinie ustalonej przez organizatora.

12. Nagrodzone i wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas konferencji „Żubry zachodniopomorskie” oraz II Festiwalu Żubra w Mirosławcu w dniach 04-07. 07.2013 r.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na przestrzeganie regulaminu.

            Inne informacje:

Wyniki konkursu zostaną podane do dnia 17.05.2013 r. Organizator konkursu o nagrodzonych i wyróżnionych pracach poinformuje uczestników telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 1.CELE KONKURSU:

·         Dostrzeganie piękna otaczającej przyrody poprzez obserwacje różnych ekosystemów

·         Integrowanie wiedzy przyrodniczej i umiejętności fotograficznych

·         Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego.

 2.UCZESTNICTWO W KONKURSIE

·         Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI

·         Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo (maks. 2 os.)

 3. TEMAT KONKURSU:

 KLASY VI - Wiosna w lesie

KLASY V - Wiosna w parku i ogrodzie

KLASY IV - Wiosna w sadzie i na łące

 4. PRZEBIEG KONKURSU

 • Uczestnicy konkursu powinni wykonać min. 4 zdjęcia (format dowolny).

 • Następnie należy wykonać plakat (arkusz min. A3); zdjęcia przykleić i krótko podpisać co przedstawiają, gdzie zostały zrobione, itp.( 1-2 zdania).

 • Na plakacie należy: napisać temat konkursu; podpisać się na odwrocie i oddać do 10 maja 2013 r. do p. Sylwii Puchalskiej (sala 205)

Jury konkursu będzie oceniało:

·         Formę, samodzielność wykonania oraz oryginalność ujęcia tematu

·         Pomysłowość szaty graficznej oraz wykonanych zdjęć

·         Ogólną estetykę wykonania

 5. NAGRODY

Nagrody rzeczowe za miejsca I-III

Dyplomy za miejsca I-VI.


SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY „NIEZAPOMINAJKA”

1.CELE KONKURSU:

·         Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

·         Integrowanie wiedzy i umiejętności przyrodniczych

·         Kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody

2.UCZESTNICTWO W KONKURSIE

·         Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI

·         Konkurs odbędzie się 9 maja 2013 r. - na poziomie podstawowym i rozszerzonym

·         Z każdej klasy może wziąć udział max 8 uczniów.

·         Chętnych prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli uczących przyrody do 30.04.13 r. (WTOREK)

3.Konkurs będzie polegał na rozwiązywaniu zadań testowych.

Czas trwania – 35 minut.

4.NAGRODY w każdej kategorii za miejsca I-III.

5.Organizatorami konkursu są nauczyciele przyrody.

             TEMATYKA KONKURSU DLA KLAS IV

 POZIOM PODSTAWOWY

·         BUDOWA MIKROSKOPU, OBSERWACJE I DOŚWIADCZENIA

·         KIERUNKI GEOGRAFICZNE, WYZNACZANIE KIERUNKÓW W TERENIE

·         SKŁADNIKI POGODY: WIATR, TEMPERATURA, ZACHMURZENIE, CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE, OPADY I OSADY ATMOSFERYCZNE.

·         PRZYRODA ZMIENIA SIĘ ZALEŻNIE OD PORY ROKU

 POZIOM ROZSZERZONY OBEJMUJE TEMATYKĘ POZIOMU PODSTAWOWEGO ORAZ:

·         DO CZEGO SŁUŻY SKALA?, JAK CZYTAĆ MAPĘ TOPOGRAFICZNĄ?

·         WODA W PRZYRODZIE NIEUSTANNIE KRĄŻY

·         JAK ZBUDOWANA JEST ROŚLINA?

·         W JAKI SPOSÓB MOŻESZ CHRONIĆ PRZYRODĘ W TWOJEJ OKOLICY?

 Tematyka pytań konkursowych będzie oparta na wiadomościach zawartych w podręcznikach i ćwiczeniówkach, z których korzystamy w szkole. Wydawnictwo WSiP „Przyrodo Witaj! 4”. Autorzy: E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson.

             TEMATYKA KONKURSU DLA KLAS V

 POZIOM PODSTAWOWY

 • DO CZEGO SŁUŻY SKALA MAPY?

 • JAKIE JEST POŁOŻENIE POLSKI W EUROPIE I W ŚWIECIE?

 • WARSZAWA, NAJWIĘKSZE I NAJSTARSZE MIASTA POLSKI.

 • SPOSOBY OCHRONY PRZYRODY SĄ RÓŻNE.

 POZIOM ROZSZERZONY OBEJMUJE TEMATYKĘ POZIOMU PODSTAWOWEGO ORAZ:

·         OBLICZ ODLEGŁOŚĆ RZECZYWISTĄ NA PODSTAWIE SKALI MAPY.

·         KRAJOBRAZY POLSKI SĄ ZRÓŻNICOWANE

·         MÓJ ORGANIZM

 Tematyka pytań konkursowych będzie oparta na wiadomościach zawartych w podręcznikach i ćwiczeniówkach, z których korzystamy w szkole. Wydawnictwo WSiP  „Przyrodo Witaj!” Polska i jej mieszkańcy”. Autorzy: E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson.

             TEMATYKA KONKURSU DLA KLAS VI

 POZIOM PODSTAWOWY

 • NAJLICZNIEJSZĄ GRUPĄ BEZKRĘGOWCÓW SĄ STAWONOGI

 • SSAKI KARMIĄ MŁODE MLEKIEM

 • ORGANY ROŚLIN SĄ PRZYSTOSOWANE DO PEŁNIENIA RÓŻNYCH FUNKCJI

 • RUCH OBROTOWY ZIEMI POWODUJE, ŻE PO NOCY JEST DZIEŃ

 • RUCH OBIEGOWY ZIEMI POWODUJE, ŻE WYSTĘPUJĄ PORY ROKU

 POZIOM ROZSZERZONY OBEJMUJE TEMATYKĘ POZIOMU PODSTAWOWEGO ORAZ:

 • NAJLICZNIEJSZĄ GRUPĄ KRĘGOWCÓW SĄ RYBY

 • PŁAZY CZĘŚĆ ŻYCIA SPĘDZAJĄ W WODZIE, A CZĘŚĆ NA LĄDZIE

 • GADY SKŁADAJĄ JAJA NA LĄDZIE

 • PTAKI SĄ KRĘGOWCAMI PRZYSTOSOWANYMI DO LOTU

 • POZNAJ ROŚLINY NASIENNE

 • NA ZIEMI WYZNACZONO STREFY RÓŻNIĄCE SIĘ OŚWIETLENIEM

 • KLIMATY NA ZIEMI UKŁADAJĄ SIĘ STREFOWO

  

Tematyka pytań konkursowych będzie oparta na wiadomościach zawartych w podręcznikach i ćwiczeniówkach, z których korzystamy w szkole. Wydawnictwo WSiP „Przyrodo Witaj!” Prawa przyrody”. Autorzy: E. Gromek, E. Kłos, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson.

 


CUDOWNA I ZABAWNA KRAINA JULIANA TUWIMA

Konkurs czytelniczy dla klas 0-III

            Cele konkursu:

v    popularyzacja twórczości Juliana Tuwima,

v    rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,

v    pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej uczniów,

v    doskonalenie umiejętności czytania,

Konkurs składa się z 3 etapów: 

I plastyczno-techniczny – kl. 0-III,

II pisemny – kl. I-III,

III prezentacje recytatorskie – kl. 0-III.

·                    I etap  PLASTYCZNY

„Moja ulubiona postać z utworów Juliana Tuwima”

Polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej i złożenie jej w bibliotece.

Termin: 24.05.2013r.

·                    II etap  PISEMNY    

 Polega na rozwiązaniu testu dotyczącego wierszy Juliana Tuwima.

Klasy I - wybrane wiersze z książki „Słoń Trąbalski i inne wiersze”

Klasy II i III - wybrane wiersze z książki „Wiersze dla dzieci”.

Testy piszą wszystkie dzieci po wcześniejszym opracowaniu wierszy na lekcjach języka polskiego.

Termin:15.05.2013r.

·                    III etap PREZENTACJE RECYTATORSKIE

Każdy klasa na uroczystym apelu przedstawia swoją interpretację dowolnie wybranego wiersza Juliana Tuwima.

Prezentacje przygotowują uczniowie pod opieką swoich wychowawców.

Termin: początek czerwca

Zwycięzcy I i II etapu konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Najlepsza prezentacja zostanie nagrodzona.

Organizatorzy: bibliotekarki


Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w Radomiu i Polskie Koleje Państwowe S.A. w Skarżysku-Kamiennej ogłasza  II edycję  kampanii społecznej   konkursu  rysunkowego dla radomskich szkół podstawowych pt.:

Bezpieczny przejazd kolejowy –„Zatrzymaj się i żyj”

        Ideą konkursu jest wskazanie istotnych zagrożeń na jakie mogą być narażone osoby nie przestrzegające przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych. Niestety brawura, brak wyobraźni, nieostrożność kierowców i pieszych oraz pospiech powodują, że każdego roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do  wypadków, w których ginie kilkadziesiąt osób ( w latach 2005-2011 życie straciło 272 osoby) a jeszcze więcej odnosi ciężkie obrażenia (601).

W celu przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku  zrodził się wspólny pomysł zorganizowania II edycji  kampanii społecznej-konkursu plakatowo-rysunkowego umożliwiający jednocześnie edukację dzieci i propagujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym na przejazdach kolejowo-drogowych.

I. Cele konkursu:

1. Zachęcenie dzieci  do zapoznania się z przepisami ruchu drogowego obowiązującymi  na drogach oraz przejazdach kolejowych.

2. Podniesienie świadomości na temat zagrożeń występujących na przejazdach kolejowych.

3. Twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na temat „Bezpieczny przejazd kolejowy-Zatrzymaj się i żyj”.

II. Założenia organizacyjne:

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” 26-600 Radom ul. Moniuszki 9 p 16 oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. w Skarżysku-Kamiennej .

2. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu rysunku w dowolnej technice zgodnej z tematem konkursu.

3. Uczestnikiem konkursu może zostać młodzież w wieku 7-12 lat, której opiekun prawny wyrazi zgodę na udział w konkursie.

4. Każda klasa biorąca udział w konkursie może  nadesłać na adres Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” maksymalnie 3 najlepsze  podpisane  prace wg. swojego uznania.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika.

7. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem, należy też w tym miejscu podać wiek autora.

8. Do pracy należy dołączyć następujące informacje:

     - imię i nazwisko autora,

     - nazwa szkoły

     - klasa

     - imię i nazwisko opiekuna prawnego (rodzica),

     - dane teleadresowe i adres poczty elektronicznej do kontaktu, wzór zamieszczony poniżej!!!

     - zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych,

     - zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy,

     - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu.

      Zgłoszenia niekompletne i nieczytelne nie będą akceptowane.

9. Prace przesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nie przedstawianymi wcześniej na innych konkursach.

10. Wymogi, które powinna spełniać praca:

     - Format A3, A4.

     - Wykonana dowolną, trwałą techniką plastyczną.

     - Zgodna z tematem konkursu.

12. Prace należy oddać do p. Joanny Majchrzak do 15 kwietnia 2013 r.

13. Prace przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora konkursu, którym jest Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” i  mogą być wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji (też elektronicznych). Przesyłając pracę na konkurs opiekun prawny (rodzic) autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz danych placówki.

III. Ocena prac:

1. Kapituła konkursu zostanie utworzona przez:

- Zarząd Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”.

- Polskie Koleje Państwowe S.A. w Skarżysku-Kamiennej .

2. Kryteria oceny:

a). artystyczna tj. oryginalność, dobór środków i techniki plastycznej, walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,

b). merytoryczna tj. zgodność pracy z tematyką konkursu.

IV. Ogłoszenie wyników konkursu:

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” do dnia 10 maja  2013 r.

2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o wynikach konkursu listownie lub pocztą elektroniczną.

V. Nagrody:

1. Dla zwycięzców i osób wyróżnionych Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” i  Polskie Koleje Państwowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Skarżysku-Kamiennej ufundują nagrody.

2. Wręczenie nagród nastąpi 10 maja 2013r. w pokoju nr 114 Sala Ślubów USC Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Moniuszki 9 ( I piętro).

VI. Informacje dodatkowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu uzyskają Państwo pod numerem telefonu Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” 48/3620884 adres e-mail sbm@umradom.pl                                                                             

 I. Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy w związku z udziałem w konkursie stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto”, we

wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu,

w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam,

że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania"

 ............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

 

II. Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy:

„Wyrażam zgodę na udział ................................................................................... * w konkursie

rysunkowym organizowanym przez Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”

oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności SBM.

  ..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)  autora pracy)

 • imię i nazwisko autora pracy

 

III. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu rysunkowego organizowanym przez Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” oraz akceptuję jego warunki.

 ..............................................................................................................

(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy


 PISANKA WIELKANOCNA

            Zapraszamy uczniów, którzy lubią rysować do udziału w konkursie na grafikę komputerową.

 Szkoła Podstawowa nr 65 w Gdańsku zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie na grafikę komputerową pt. "Wielkanocne jajko".  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI wszystkich typów szkół podstawowych. Odbywać się będzie w 4 kategoriach wiekowych: 

     1 kategoria - Uczniowie klas I - III szkół podstawowych,

     2 kategoria - Uczniowie klas I - III szkół podstawowych specjalnych oraz podstawowych z klasami integracyjnymi tylko dla uczniów z orzeczeniami,

     3 kategoria - Uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych,

 Pracę plastyczną pt. ”Wielkanocne jajko” uczniowie mają wykonać przy pomocy edytora grafiki ”Paint” pod kierunkiem opiekuna. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora. Prace nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje.

Pliki należy nazwać według następującego wzoru: (kategoria, szkoła uczestnika, imię i nazwisko autora pracy) 3_sp24_jan_kowalski.jpg 

Prace należy oddać na płycie CD do 12 marca do p. Joanny Majchrzak lub przesłać plik na e-mail – pracownia.psp24.radom@interia.pl

  


IV Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej "Pisanka wielkanocna" 

            Konkurs organizowany jest przez Terapeutyczną Szkołę Podstawową nr 119 we Wrocławiu przy współudziale Stowarzyszenia PROGRESSIO dla wszystkich dzieci z całej Polski, świetlic środowiskowych, domów kultury, ośrodków wychowawczych oraz różnych typów szkół podstawowych.

            Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci grafiki komputerowej, jako nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej oraz tradycji chrześcijańskich, wypływających ze źródła Wielkiej Nocy, kształcenie wrażliwości estetycznej wykorzystanie własnej wyobraźni i oryginalności pomysłów.

            Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: - wykonanie samodzielnie pracy komputerowej, pod kontrolą nauczyciela/opiekuna nt. pisanki wielkanocnej jednej lub wielu, na której należy wykonać dowolny wzór ozdobny lub inny rysunek związany tematycznie za pomocą dowolnego programu graficznego, - nie używanie fotomontażu, clipart’ów, skanowania zdjęć! - obowiązkowy

- format A4

- pionowo w postaci wydruku,

- na białym fotograficznym, błyszczącym papierze z marginesem do 1,5 cm, na którym należy pracę podpisać w prawym dolnym rogu:

- imię i nazwisko uczestnika,

- wiek,

- nazwa placówki i miejscowość

            Wydrukowaną pracę plastyczną należy oddać do 15 marca do p. Joanny Majchrzak, a plik przesłać na e-mail –  pracownia.psp24.radom@interia.pl

 


Konkurs „MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII” dla uczniów klas III

            Cele konkursu:

- kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce poznanych zasad ortografii

- motywowanie do osiągania sukcesów

            W konkursie bierze udział po dwoje  uczniów z każdej klasy trzeciej

¨      Konkurs odbędzie się dnia 13 marca 2013 r. o godz.11.30 w czytelni

¨      Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 marca 2013 r. do nauczycieli bibliotekarzy

¨      Uczestnik przynosi ze sobą dwa długopisy

¨      Zwycięzcy otrzymują tytuł Mistrza Ortografii i będą reprezentować naszą szkołę w konkursie międzyszkolnym

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy


REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

"PALMA, PISANKA, KARTA  WIELKANOCNA"

             1. Organizator:

Dom Kultury „Borki”, Radom, ul.Sucha2

             2. Cele konkursu:

- kultywowanie wśród dzieci tradycji Wielkanocnej;

- przedstawienie spojrzenia dziecka (wrażliwego obserwatora) na świat zewnętrzny,

- rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci;

- promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dzieci;

            3. Uczestnicy:

- dzieci w wieku przedszkolnym;

- dzieci w wieku szkolnym- klasy 0-VI (Szkoła Podstawowa)

           4. Warunki konkursu:

- na konkurs składamy prace plastyczne ilustrujące tradycje, zwyczaje, obyczaje i obrzędy związane ze świętami Wielkanocnymi oraz  palmy i pisanki

- ilość prac nadesłanych jest ograniczona do 5-ciu z jednej grupy przedszkolnej/klasy;

- format dowolny;

- technika dowolna (z wyłączeniem collage z materiałów sypkich i spożywczych), dopuszcza się wykonanie ilustracji za pomocą dostępnych programów komputerowych;

- przy wykonaniu palm i pisanek dopuszcza się pomoc rodziców i opiekunów;

- ilustracje opowiadające o świętach powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci

- wszystkie prace muszą być opisane (imię, nazwisko autora, wiek, grupa/klasa, adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela oraz adres e-mail);

            5. Termin składania prac - Prace należy  dostarczyć w terminie do 15.03.2013r do p. Joanny Majchrzak

            6. Ocena prac:

Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac przyznaj¹c dyplomy i nagrody oraz zakwalifikuje wybrane na wystawę pokonkursową.

            7. Ogłoszenie wyników konkursu:

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej DK "Borki"-www.dkborki.radom.pl

Dodatkowo prześlemy informacje o wynikach na adres e-mail (tyko w przypadku, gdy będzie wpisany na pracy laureata). Otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 25.03.2013r (poniedziałek)

 - godz. 10.00 - grupa przedszkolna

 - godz. 12.00 - grupa szkolna

            8. Prace przechodzą na własność organizatora.

            9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich, prace przechodzą na własność organizatorów.


XVI  KONKURS   GRAFIKI   KOMPUTEROWEJ

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 10 i Urząd Miejski w Będzinie

Organizatorzy konkursu zapraszają przedszkolaków i uczniów klas 0-6 szkół podstawowych do wzięcia udziału w szesnastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej „Malowanie na ekranie”

Konkurs obejmuje następujące kategorie wiekowe:

·        Klasy ,,0”

·        Klasy 1 - 3

·        Klasy 4 - 6

 Temat konkursu:      ,,Miasto w oczach dziecka”. Posługując się techniką komputerową namaluj najpiękniejsze miejsce w twoim mieście.

 Warunki konkursu:

·        Prace należy wykonać w programie Paint na komputerze PC

·        Prace należy wydrukować na papierze formatu A4

·        Do pracy należy dołączyć płytę CD-ROM z pracą opisaną adresem szkoły i nazwiskiem ucznia lub przesłać plik:  pracownia.psp24.radom@interia.pl
 

 WZÓR METRYCZKI (należy przykleić na odwrocie pracy)

 Lp.

Imię  i nazwisko uczestnika konkursu

Wiek

 

Klasa

 

Nazwa szkoły (dokładny adres, telefon kontaktowy,     e-mail) 

Nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego

1.

 

 

 

 

 

PSP nr 24                          26-600 Radom                    Ul. Powstańców Śl. 4

48  344-12-27  psp24radom@poczta.fm

 

 

 ·       Prosimy nie drukować numeru szkoły, ani podpisów bezpośrednio na obrazie

·        Autentyczność prac powinien potwierdzić nauczyciel informatyki lub opiekun na osobnej kartce dołączonej do przesyłki

·        Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu

·        Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla laureatów

·        Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły

·        Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród oraz listów gratulacyjnych dla opiekunów

·        Organizatorzy konkursu nie zapewniają potwierdzenia uczestnictwa w konkursie wszystkim uczniom i ich opiekunom

            Prace należy przekazać do 1 kwietnia 2013 do p. Joanny Majchrzak 


REGULAMIN V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

dla uczniów szkół podstawowych

1.  Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Radomiu. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-6.

2.  Cel konkursu:

-     wspieranie i rozwijanie zdolności twórczych dziecka;

-     pobudzanie aktywności poznawczej dzieci informatycznie uzdolnionych;

-     kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej;

-     pogłębianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym również z „tradycyjnych” źródeł informacji;

-     doskonalenie wypowiedzi pisemnych;

-     kształcenie umiejętności sporządzania bibliografii w zastosowaniu do własnych opracowań;

-     motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności;

-     wzbudzanie idei współzawodnictwa między rówieśnikami;

-     przedstawienie spojrzenia dziecka na świat zewnętrzny.

-     stworzenie warunków nauczycielom informatyki do twórczej pracy z dziećmi.

3.  Konkurs składa się z 2 etapów.

Do I etapu (szkolnego) przystępują wszystkie szkoły, które do dnia 10 marca 2013 r. zgłoszą chęć udziału w konkursie drogą elektroniczną na adres: psp24pracownia@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy o podanie szkoły, osoby do kontaktu i jej adresu e-mail.

Etap szkolny obejmuje przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat:
Moja mała ojczyzna”.  Zaproś koleżankę/kolegę do zwiedzenia Twojego regionu. Wskaż najciekawsze, Twoim zdaniem, miejsca w okolicy, z której pochodzisz. 

Prace nadesłane na konkurs nie mogą być powieleniem prac już wcześniej nagrodzonych lub wyróżnionych oraz nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia, udział indywidualny.

Prezentacja powinna składać się z:

-        strony tytułowej

-        15 slajdów związanych z tematem

-        bibliografii

-        danych autora.

W danych należy uwzględnić:

-     imię i nazwisko autora

-     wiek

-     klasę

-     nazwę i adres szkoły

-     imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Szkolna komisja konkursowa wybiera dwie najlepsze prace, które należy przesłać na adres: psp24pracownia@gmail.com lub dostarczyć na nośniku CD lub DVD do dnia 10 kwietnia 2013 r. na adres:

SEKRETARIAT

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24

ul. Powstańców Śląskich 4

26-600 Radom

z dopiskiem: Konkurs Informatyczny

4.  Po dostarczeniu prac komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

-     pomysłowość autora,

-     zgodność z tematem i celem konkursu,

-     czytelność projektu,

-     estetyka wykonania,

-     poprawność merytoryczna,

-     łatwość obsługi,

-     zastosowane środki wyrazu (film, dźwięk, obrazy),

-     samodzielne przygotowanie materiałów do prezentacji, np.: zdjęć, rysunków, itp.,

-     estetyka wykonania (łącznie z estetyką opakowania prezentacji),

-     wypełnienie wymagań technicznych,

-     poprawność techniczna,

-     krótki opis pracy, wymagania techniczne i programowe.

5.  II etap konkursu (międzyszkolny) będzie miał formę testu i odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. o godz.9.00 w siedzibie PSP nr 24, ul. Powstańców Śląskich 4.
Tematyka testu obejmuje zagadnienia związane ze znajomością:

-       terminów i pojęć używanych podczas pracy z komputerem

-       terminów i pojęć dotyczących Internetu

-       programu Paint,

-       aplikacji pakietu Microsoft Office 2003-2010 Word, Exel, PowerPoint.

6.  O wynikach końcowych stanowi suma punktów za prezentację oraz za test wiedzy. W sytuacji, gdy kilku uczniów otrzyma tę samą liczbę punktów, o wyższej pozycji decyduje suma punktów z testu wiedzy.

7.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja przez autorów nagrodzonych prac odbędzie się dnia 25 kwietnia 2013 r. Nagrody otrzymają prace, które zajmą trzy pierwsze miejsca. Pozostałe ciekawsze prace mogą zostać wyróżnione.

8.  Postanowienia końcowe

-  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i odtwarzania zwycięskich prezentacji.

-  Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

9.     Dane kontaktowe: psp24pracownia@gmail.com lub olga.skrok@gmail.com, joannamajchrzak@vp.pl.

 


Konkurs dla uczniów i nauczycieli! „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”

Regulamin konkursu w ramach akcji „Akademia czystych rąk Carex”

            Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest skierowany dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

2. Tematyka prac dotyczy sytuacji, w których ręce mają kontakt z bakteriami.

3. Technika prac: dowolna technika – plastyczna, prezentacja multimedialna, fotoreportaż, film.

4. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 .

5. Praca grupowa.

6. Prace należy złożyć do koordynatorek w do 19 marca 2013 roku.

7. Szkolna komisja konkursowa nagrodzi prace dyplomami, a ponadto wyłoni z każdej klasy jedną i prześle do organizatora konkursu.

            W ogólnopolskim finale do wygrania są atrakcyjne nagrody:

•       Bony edukacyjne dla 3 klas: 10 000zł, 6000zł, 3000zł

•       Nagrody dla nauczycieli: laptop, aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4

•       Dla dzieci z klasy, która zajmie pierwsze miejsce indywidualne upominki, o wartości do 100zł każdy.

Koordynatorki konkursu:

Hanna Kozieł

Barbara Suliga


KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ SKRZYDLATY PRZYJACIEL”

Członków SK LOP klasy 0-VI

            Zapraszamy do udziału w konkursie.

Kategorie wiekowe:                                                                                                          

            1. Klasy 0-III – przedstawienie sylwetki ptaka, zimującego w Polsce.

·         Format pracy A4

·         Technika wykonania dowolna, zalecane jest wykorzystanie różnych, trwałych technik plastycznych (oprócz materiałów sypkich - kaszy itp.)

·         Praca wykonana na zajęciach plastycznych w szkole

            2. Klasy IV-VI – wykonanie plakatu o ptakach zimujących w naszym regionie (przedstawienie sylwetki ptaka i jego krótki opis)

·         Format pracy A3 i większy

·         Technika wykonania pracy dowolna

·         Praca może być wykonana indywidualnie lub grupowo (2 osoby)

·         Na plakacie może znajdować się max.4 ptaki

            Jury konkursu będzie oceniało:

·         Formę, samodzielność wykonania oraz oryginalność ujęcia tematu

·         Pomysłowość szaty graficznej

·         Ogólną estetykę wykonania

Prace konkursowe powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy

             TERMIN SKŁADANIA PRAC –11 marca 2013 r. Prace oddajemy do pani Grażyny Gumoli (kl. 0-III) i pani Sylwii Puchalskiej (kl. IV-VI )

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ DYPLOMY I NAGRODY RZECZOWE

ORGANIZATORZY - SK LOP


PRIMAAPRILISOWY KONKURS PLASTYCZNY PT. „FIKNIJMY KOZIOŁKA!”

Czy pamiętacie Koziołka Matołka – bohatera książek patrona naszej szkoły Kornela Makuszyńskiego?

„Fiknijmy koziołka” to tytuł poznańskiej ekspozycji rysunków, której inicjatorką była nieżyjąca już pisarka Emilia Waśniowska.

Składała się ona z uwspółcześnionej wizji Koziołka Matołka widzianego oczyma znanych pisarzy i ilustratorów książki dla dzieci. Nie mamy możliwości zobaczenia tej ekspozycji, ale..... możemy stworzyć własną, prawda?

Zachęcam serdecznie uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na współczesny wizerunek koziołka. Może to będzie Koziołek Rosołek, może Koziołek Dzięciołek, a może Koziołek Aniołek? Kto wie, jakie jeszcze koziołki powstaną dzięki Waszej fantazji?

Stwórzmy własną SZKOLNĄ KOZIOŁKOWĄ GALERIĘ PSP 24.

Proszę wychowawców o przeprowadzenie konkursów klasowych w terminie do 18 marca 2013, a następnie wybranie 5 najciekawszych prac do szkolnego etapu.

Warunki konkursu:

1.    Technika – kredki świecowe

2.    Format – A4

3.    Prace samodzielne wykonane na lekcji plastyki.

4.    Podpis na odwrocie rysunku: imię, nazwisko, klasa.

5.    Przekazanie prac organizatorowi – p. Małgorzacie Kurys, sala 314, w terminie do 21 marca 2013.

NAJSZYBCIEJ JAK TYLKO SIĘ WAM UDA „FIKNĄĆ KOZIOŁKA” !!!


Regulamin konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”

1. Organizator konkursu: PPUH „Radkom” Sp. z o.o. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia

2. Cel konkursu.

Głównym celem konkursu jest przekonanie dzieci i młodzieży do realizacji w praktyce codziennego życia zasad ochrony środowiska. Założeniem konkursu jest zmiana podejścia dzieci i młodzieży do roli zarówno szkoły jak i domu, w procesie dbania o środowisko naturalne. W szczególności chodzi o zapoznanie najmłodszych z problematyką selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu na poziomie najbliższego otoczenia poprzez:

·         Propagowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów

·         Upowszechnienie i utrwalenie postaw ekologicznych

·         Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

·         Wzmocnienie odpowiedzialności za stań środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia

·         Inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska

·         Poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami

3. Założenia programowo – organizacyjne. Konkurs składa się z 4 zadań:

Ø  Zadanie 1: „Papier, puszki, i plastiki zbieraj w nasze pojemniki” czyli selektywna zbiórka surowców wtórnych.

Ø  Zadanie 2: „Droga odpadów – recykling” – konkurs prac plastycznych

Ø  Zadanie 3: „Ekologia jest na lata – zdobądź wiedzę na warsztatach” – udział w warsztatach ekologicznych w firmie „Radkom”

Ø  Zadanie 4: „Z ekologią na Ty” – zorganizowanie na terenie szkoły imprezy o charakterze ekologicznym.

4. Dla wszystkich poszczególnych zadań są opracowane regulaminy, które są dostępne na stronie internetowej firmy Radkom.

5. Konkurs trwa od 01.10.2012 r. do 10.05.2013 r.

6. Punktacja.

Każde zadanie jest punktowane oddzielnie. Udział w poszczególnych zadaniach nie jest obowiązkowy. Punkty zdobyte za poszczególne zadania będą się sumowane w ramach konkursu. Zsumowane punkty zostaną podzielone przez liczbę uczniów w szkole wg stanu na dzień 30.09.2012 r.

7. 3 szkoły, które po przeliczeniu otrzymają największą liczbę punktów nagrodzone zostaną nagrodami pieniężnymi.

- I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości                 10 000 tys. zł.

-  II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości                8 000 tys. zł.

-  III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości               5 000 tys. zł.

Zachęcamy do udziału we wszystkich zadaniach konkursowych.


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas szkół podstawowych„Ilustracja do mojej ulubionej baśni Braci Grimm”

w ramach obchodów Roku Braci Grimm w 200 – lecie wydania zbioru baśni „Baśnie domowe i dziecięce”

§ 1

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Radomiu

§ 2

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych

§ 3

Celem konkursu jest:

- zachęcenie uczniów do poznania twórczości Braci Grimm

- rozwijanie wrażliwości dzieci

- rozwijanie kreatywności dzieci

- rozwijanie umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§ 4

1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

3. Prace powinny być wykonane  w formacie A2 lub A3.

4. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony szkoły www.zso7radom.pl).

§ 5

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

1) klasy I-III szkół podstawowych

2) klasy IV-VI szkół podstawowych

§ 6

1.Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

2.Kryterium oceny pracy będą: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka, staranność wykonania.

3.O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

§ 7

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

2. Prace składamy do 20 stycznia 2013r. do p. Joanny Majchrzak.

3. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w siedzibie ZSO 7 Radom. O terminie laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

§ 8

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

§ 9

Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska uczestnika dla potrzeb konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Organizatorzy

Kontakt: sekretariat@zso7radom.pl

Karta zgłoszenia pracy

"Konkurs plastyczny"

Dane uczestnika konkursu

 

Imię i nazwisko

Klasa

 

Dane szkoły

 

 

Nazwa szkoły

Adres E-mail

 

Dane nauczyciela prowadzącego

 

Imię i nazwisko

Kontakt

 

 Kartę należy dołączyć/dokleić do pracy.

 

Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III

Eliminacje szkolne – 12.02.2013

            Regulamin konkursu:

1.    Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki.

2.    Klasę reprezentuje najwyżej 2 osoby.

3.    Zgłoszenia prosimy kierować do organizatorek konkursu szkolnego

po eliminacjach klasowych.

4.    Wychowawca zgłasza:

a/ imię i nazwisko uczestnika oraz  klasę

c/ tytuł utworu oraz autora recytowanego wiersza

5.    Kryteria oceniania:

a/ dobór repertuaru

b/ interpretacja utworu

c/ dykcja

d/ ogólne wrażenie artystyczne

Organizatorki konkursu:

 

Barbara Drewniak i Małgorzata Kurys


REGULAMIN KONKURSU „DROGA ODPADÓW – RECYKLING”

Organizator konkursu: PPUH „Radkom” Sp. z o. o.

Adresaci zadania: uczniowie szkół zgłoszonych do konkursu: „Szkoła przyjazna środowisku”.

Przedmiot i czas trwania zadania:

v  Przedmiotem zadania jest wykonanie prac plastycznych, dotyczących zagadnienia recyklingu. Prace powinny przedstawiać drogę, jaką muszą przebyć odpady, aby mogły być znowu przydatne i nie zagrażały środowisku.

v  Prace wykonane mogą być przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i technik, również z wykorzystaniem odpadów i surowców wtórnych.

Prace należy oddać do 7. 01. 2013 roku. do pani G. Gumoli lub S. Puchalskiej.

Kryteria oceny prac:

v  Samodzielność

v  Pomysłowość

v  Znajomość tematu

v  Osiągnięty efekt wizualny

v  Dobór i różnorodność wykorzystanych technik i elementów

v  Estetyka i jakość wykonania, wpływające na osąd odbiorcy

3 najlepsze prace ze szkoły będą dostarczone do organizatora konkursu.

Prace powinny być opisane wg następującego wzoru:

v  Imię i nazwisko autora bądź autorów pracy (max. 2 osoby), klasa

v  Adres zamieszkania

v  Nr telefonu kontaktowego

v  Nazwa i adres szkoły

Prace nie podpisane, nie będą klasyfikowane. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.radkom.com.pl


REGULAMIN KONKURSU „OKAŻ MI SERCE”

1.            ORGANIZATOR:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu

2.            ODBIORCY:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych Miasta Radomia i okolic (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) 

3.            CELE KONKURSU:

•          Poprawa sytuacji zwierząt wolno żyjących: kotów i psów w Radomiu

•          Uwrażliwienie na los i humanitarne traktowanie wolno żyjących zwierząt.

•          Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta bytujące w naszym otoczeniu.

•          Wdrażanie do podejmowania działań na rzecz bezdomnych zwierząt.

•          Kształcenie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

•          Kształtowanie u dzieci, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli  umiejętności stosowania technik informacyjnych

4.            TEMAT KONKURSU: Los zwierząt wolno żyjących na radomskich osiedlach

5.            WYMAGANIA KONKURSOWE

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu: Pracy plastycznej płaskiej format A3, technika dowolna – prace dostarczać w wersji elektronicznej w formacie PDF lub JPG.

Prace rozpatrywane będą w kategoriach wiekowych:

Kategoria I - przedszkola (4-5-latki),

Kategoria II - klasy 0-III szkół podstawowych,

Kategoria III - klasy IV-VI szkół podstawowych.

Placówka może dostarczyć 5 prac z każdej kategorii konkursowej, które przechodzą na własność organizatorów.

6.            PRACE KONKURSOWE należy dostarczyć do Pani Grażyny Gumoli lub Sylwii Puchalskiej do 04.01.2013 r.


REGULAMIN VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

 I.          ORGANIZATOR:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Sandomierska 19

26-600 Radom

tel. (0-48) 366-41-30

e-mail: sekretariat@psp9.neostrada.pl

 II.         CELE KONKURSU:

1.  Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rysowania i malowania w edytorze grafiki Paint.

2.  Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

3.  Organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace.

4.  Propagowanie znaczenia i symboliki świąt Bożego Narodzenia.

 III.        UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI. 

IV.       WARUNKI KONKURSU:

1.  Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

-     szkolnym,

-     międzyszkolnym.

2.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

-     karty bożonarodzeniowej wykonanej w formacie A5 lub A6, dowolną techniką plastyczną,

-     karty bożonarodzeniowej wykonanej w programie graficznym Paint w formacie A4.

3.  Prace muszą być indywidualne, własne i niepublikowane wcześniej. Nie mogą zawierać gotowych klipartów.

4.  Karty mają przedstawiać symbolikę Bożego Narodzenie.

5.  Etap szkolny konkursu obejmuje przygotowanie przez uczniów kart bożonarodzeniowych:

−     Karta może być wykonana w dowolnej technice plastycznej na kartce formatu A5 lub A6.

−     Karta wykonana w programie graficznym Paint, nie może zawierać wstawionych gotowych clipartów, rysunki mają być wykonane własnoręcznie przez uczniów i wydrukowane.

−     Szkolne komisje konkursowe samodzielnie wyłaniają maksymalnie po dwie najlepsze prace z każdej kategorii konkursu. W przypadku, gdy w szkole jest dwóch nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, każdy z nich może wybrać ze swoich podopiecznych po dwie prace z każdej kategorii.

6.  Prace wraz z informacją o uczestniku (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun) należy nadesłać do 7 grudnia 2012 roku wraz ze zgodą rodziców na udział w konkursie do p. J. Majchrzak

7.  Za najwyżej ocenione prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8.   Ogłoszenie wyników przewidywane jest na początku stycznia 2012 roku. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.psp9.radom.pl. Nagrody będzie można odebrać w sali nr 9.


REGULAMIN KONKURSU: „DRZEWO BLISKO MNIE”

 Konkurs w ramach programu edukacyjno-przyrodniczego Niezapominajka I EDYCJA – 2012 pod hasłem: Drzewo - zielony przyjaciel człowieka

Organizator konkursu - Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu

Celem konkursu jest:

- Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów;

- Poznawanie drzew najbliższej okolicy;

- Wdrażanie do podejmowania działań na rzecz ochrony rodzimej przyrody;

- Rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych dzieci i młodzieży;

Uczestnictwo w konkursie:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci przedszkolne – członkowie i sympatycy LOP.

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach:

- Kategoria I – przedszkola

- Kategoria II – uczniowie szkół  podstawowych kl. 0-III

- Kategoria III – młodzież  szkół  podstawowych klasy IV-VI

Warunki uczestnictwa i formy prac konkursowych:

1. I kategoria

- przedszkola:

- prace plastyczne - technika dowolna – płaska (bez użycia plasteliny i materiałów sypkich),

format A3; prace indywidualne; do 3 prac z placówki

2. II kategoria

- szkoły podstawowe – kl. 0-III

Prace plastyczne - technika collage, format A3. Praca winna zawierać nazwę gatunkową przedstawionego drzewa; prace indywidualne; do 3 prac z placówki

3. III kategoria

- szkoły podstawowe – kl. IV-VI

Fotografia: Drzewo – jesień 2012 - zdjęcia i krótki opis gatunku, miejsca wykonania zdjęcia. Zdjęcia samodzielnie wykonane (prace autorskie), nie poddane obróbce komputerowej, odbitka fotograficzna w formacie 15/21;

1 zdjęcie od ucznia, maksymalnie 3 zdjęcia ze szkoły.

Prosimy także o zapis elektroniczny (prace z danej placówki na jednej płycie).

Na odwrocie wszystkich prac powinny być umieszczone następujące dane:

- nazwa i adres placówki, pieczątka szkoły/przedszkola

- imię i nazwisko autora pracy, klasa i kategoria

- imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła LOP-organizatora  eliminacji szkolnych

- tel. kontaktowy, e-mail  placówki i opiekuna SK LOP

Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo

  I etap – szkolny- organizują i przeprowadzają nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół LOP. Prace należy dostarczyć do 26 listopada 2012 roku do Pani Grażyny Gumoli i Sylwii Puchalskiej.

II etap – regionalny przeprowadzony przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu

2.            Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac.

Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:

- forma opracowania pracy

- oryginalność ujęcia tematu

- ogólna estetyka pracy

- pomysłowość szaty graficznej

3.            Komisja konkursowa przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe

4.            Od postanowień Komisji Konkursowej Zarządu Okręgu nie przysługują odwołania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.12.2012 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego  podsumowania. Laureaci otrzymają wraz z opiekunami zaproszenia.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Organizator będzie miał prawo udostępniać i wykorzystywać je w prowadzonej przez siebie działalności edukacyjnej z podaniem źródła ich pochodzenia tj. autora i tytułu cytowanej pracy. Najlepsze prace zostaną opublikowane w folderze edukacyjnym.

W uzasadnionym przypadku organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w Regulaminie.


XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kartka świąteczna 

BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK

 - Celem konkursu jest:

* kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej

* prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej

* stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami

* poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

- Prace powinny spełniać następujące kryteria:

* nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat

* powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi

* prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych - mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu

* mogą być subiektywnie odczuwanym tematem we własnej interpretacji plastycznej

- Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.

- Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.              

- Format prac: maksymalnie A-5.

- Technika DOWOLNA PŁASKA.

- Każda praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną która jest dostępna pod regulaminem (patrz poniżej) (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).

- Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do 26 listopada 2012 r. do p. J. Majchrzak

 - Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 7 grudnia na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl.

Karta informacyjna dołączona do pracy (należy przykleić na odwrocie pracy)

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna – Boże Narodzenie, Nowy Rok”

Dane autora pracy

Imię

 

Nazwisko

 

Wiek*

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane szkoły/placówki oświatowej

Nazwa

 

Ulica/Numer

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Województwo

 

Dane nauczyciela/Opiekuna prawnego

Imię i Nazwisko

 

tel. kontaktowy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833)

                                                                   ………………………………………………………………

Podpis nauczyciela/Opiekuna prawnego

*zaznaczyć znakiem „X”


REGULAMIN KONKURSU „MÓJ LAS”

1. Uczestnictwo w Konkursie

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas I - II

Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

Dla kategorii wiekowej I i II obowiązują wyłącznie prace zespołowe. Za prace zespołowe uznaje się prace konkursowe uczniów reprezentujących szkołę lub szkolną organizację społeczną /LOP, ZHP i inne/ wykonane przez 2-osobowy zespó

2. Tematyka Konkursu

1. CZY MOGĘ POWIEDZIEĆ O SOBIE - JESTEM PRZYJACIELEM LASU - temat dla I kategorii wiekowej.

2. JAK REALIZUJESZ HASŁO CZYSTY LAS - temat dla II kategorii wiekowej.

3. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych

Prace konkursowe należy wykonać w formie opisowej o objętości około 6-15 stron maszynopisu dla II kategorii wiekowej, dla I kategorii wiekowej wymagane są jedynie opisy pod przedstawionymi ilustracjami lub zdęciami.

Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp. Do uznania autora pracy pozostawia się format pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną.

Prace konkursowe muszą być opatrzone:

nazwiskiem i imieniem autora lub autorów /przy pracach zespołowych/; podaniem klasy i wieku autora;

dokładnym adresem szkoły /kod, miejscowość, ulica/; 

numerem telefonu,

faksu szkoły.

Prosimy również o podanie w pracy imienia i nazwiska nauczyciela - opiekuna pracy.

Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

4. Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie następuje za pośrednictwem Zarządów Okręgowych LOP, kuratoriów szkolnych oraz prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz ZG SITLiD.

Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / dawne wojewódzkie/;                   

Do 26 listopada 2012 r. należy oddać  prace konkursowe do Pani G. Gumoli i S. Puchalskiej

II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD

Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP w terminie do 30 listopada 2012 roku.

Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym powołane przez Zarządy Okręgowe LOP dokonują oceny nadesłanych prac i wyboru jednej najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej, praca ta zakwalifikowana zostaje do II etapu konkursu.

Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarządy Okręgowe LOP do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2013 roku wraz z protokółem Sądu Konkursowego.

Zarząd Główny SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2015 roku.

Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny przesłanych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów otrzymujących I , II lub III nagrodę konkursową.

Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu I nagrody; ma również prawo przyznawania wyróżnień.

Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe.

Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy;
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.

Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2013 roku

Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz ogłoszenie tematów następnej edycji konkursu następuje w terminie do 15 czerwca 2013 roku.

5. Postanowienia końcowe

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.


POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

pt.: „Obrazki z historii Polski według kronikarza, księdza Jana Długosza” Zorganizowany z okazji obchodów XXV-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu.

TEMATY POMOCNICZE:

Chrzest Polski, Zjazd gnieźnieński, najazd Tatarów na Polskę, Zabójstwo św. Stanisława, Św. Wojciech, Rządy Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierz Wielki – gospodarz i budowniczy, Unia Polsko – Litewska, Ślub Władysława Jagiełło z Jadwigą,
Jadwiga jako patronka Akademii Krakowskiej, bitwa pod Grunwaldem, malownicza Polska architektura epoki średniowiecza itp. do roku 1480. 

Polskie legendy: „O Lechu i Czechu”, „O założeniu Gniezna przez Lecha”, „Historia Kraka”, „Założenie Krakowa przez Kraka i historia smoka wawelskiego”, „O Wandzie co Niemca nie chciała”, „O Popielu i myszach”, „Wybór Piasta”, Narodziny i postrzyżyny Mieszka”.

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „Nasza Trójka”, Dyrekcja PSP nr 3,  nauczycielka  plastyki  Dorota Rogala.

CELE KONKURSU:

- rozwijanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży historią sławnego Królestwa Polskiego
  od początków jego trwania do roku 1480 (czas zawarty w Kronikach Jana Długosza),

- rozbudzanie miłości do Ojczyzny i tradycji,

- twórcze przedstawienie przez uczniów swoich przemyśleń na temat historii  polskiego średniowiecza,

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

             UCZESTNICY:

 - dzieci z klas III, szkoła podstawowa

- dzieci z klas IV-VI, szkoła podstawowa

- młodzież z klas I-III, gimnazjum

            WARUNKI KONKURSU:

- format prac: A-4, A-3, A-2,

- technika dowolna (z wyłączeniem collage z nietrwałych materiałów typu plastelina, kasza ryż itp.),

- ilość prac nieograniczona,

- wszystkie prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy:

 • imię i nazwisko autora pracy

 • wiek

 • dokładny adres placówki  i telefon

 • imię i nazwisko nauczyciela

- Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
-  Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 28.08.1997r. (Dz. U. Nr poz. 883).
-  Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu.

            TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace należy przekazać do 13  października  2012 do Joanny Majchrzak                  

            OCENA PRAC:

Komisja konkursowa dokona oceny prac w październiku  2012 roku. Wyniki ogłoszone zostaną 20.10.2012 r. na stronie internetowej szkoły: www.szkola.radom.pl 

Uwzględnione będą trzy grupy wiekowe. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów. 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie!


Regulamin X edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”.

§ 1.

Organizatorem jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Województwo Mazowieckie.

§ 2.

1.    Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

2.    Konkurs został ogłoszony w dniu 3 września 2012 r.

3.    Zakończenie Konkursu przewiduje się na dzień 30 listopada 2012 r.

4.    Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali.

§ 3.

1.Konkurs jest organizowany w ramach realizacji priorytetów i celów Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.

2.    Celem Konkursu jest:

1)    podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości w dziedzinie ekologii
i ochrony środowiska naturalnego;

2)    krzewienie dbałości o przyrodę poprzez ukazanie walorów mazowieckiej fauny i flory;

3)    zainteresowanie dzieci krajobrazem i walorami kulturowymi Mazowsza, a zwłaszcza Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym;

4)    rozwijanie wśród dzieci postaw pro-ekologicznych wobec otaczającego środowiska naturalnego;

5)    inspiracja do dalszych działań na rzecz ekorozwoju.

§ 4.

   1.    Konkurs będzie przeprowadzany w trzech etapach:

1)    I Etap – szkolny, przeprowadzony indywidualnie w każdej ze szkół biorących udział w Konkursie; do 12 października 2012r.

2)    II Etap – przeprowadzony w siedzibie właściwej miejscowo Delegatury, a dla terenów, które nie są objęte zasięgiem działania Delegatur – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie;

3)    III Etap – wojewódzki, przeprowadzony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.

  2.   Konkurs będzie przeprowadzany w trzech grupach wiekowych:

1)    I grupa wiekowa - klasy 0 - III szkoły podstawowe;

2)    II grupa wiekowa - klasy IV - VI szkoły podstawowe;

3)    III grupa wiekowa - klasy I - III gimnazjum.

§ 5.

1.    W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wystawiane w poprzednich edycjach Konkursu oraz prace, które były wystawiane i nagradzane w innych konkursach z zakresu ekologii.

2.    Prace posiadające więcej niż jednego autora, a także w przypadku, gdy uczestnik Konkursu będzie autorem więcej niż jednej pracy, zostaną automatycznie wykluczone z Konkursu.

3.    Przygotowane prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu, zgodnie z § 1.

4.    Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach poszczególnych grup wiekowych:

1)   I grupa wiekowa:

 a)   plakat ekologiczny,

 b)  praca plastyczna;

2)     II grupa wiekowa:

 a)   plakat ekologiczny,

 b)   album ukazujący piękno mazowieckich krajobrazów;

3)     III grupa wiekowa:

 a)  reportaż dotyczący ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych,

 b)  plakat ekologiczny.

 5.   Przygotowywane prace muszą spełniać następujące warunki:

1)           plakat ekologiczny we wszystkich kategoriach wiekowych - wymyślony samodzielnie, promujący zachowania proekologiczne oraz zachęcający do dbania o przyrodę, wykonany dowolną techniką na papierze formatu A3, dwuwymiarowy (płaski);

2)           praca plastyczna w I grupie wiekowej, wykonana dowolną techniką na papierze formatu A3, dwuwymiarowa (płaska);

3)           album ukazujący piękno mazowieckich krajobrazów w II grupie wiekowej,  praca wykonana w formie plakatu, na którym zostaną umieszczone zdjęcia o dowolnym formacie wraz
z opisami, praca ma za zadanie zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze Mazowsza, praca w formacie A2, dwuwymiarowa (płaska);

4)           reportaż dotyczący ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych w III grupie wiekowej, praca polega na przygotowaniu reportażu dotyczącego problemów środowiskowych, reportaż powinien być żywą ilustracją rzeczywistości, praca z częścią tekstową i fotograficzną w formie gazetki ściennej. Praca na papierze formatu A2.

§ 6.

1.    Prace zgłaszane są przez uczniów do Szkolnych Komisji Konkursowych indywidualnie.

2.    Zgłoszenie do konkursu obejmuje:

1)    wypełnioną, podstemplowaną i podpisaną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik Nr 1a-c do Regulaminu Konkursu;

2)    pracę konkursową przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

3.    Każda praca na odwrocie powinna być opisana drukowanym pismem w prawym dolnym rogu (imię
i nazwisko autora pracy, wiek, dokładna nazwa i adres szkoły oraz  kategoria).

4.    Koszty przygotowania prac konkursowych ponoszą uczestnicy Konkursu.

5.    Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa nieodpłatnie Organizator Konkursu. Prawa te obejmują wykorzystanie całości lub części pracy oraz
są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

6. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia i prace, które zostaną dostarczone do p. Gumoli lub p. Puchalskiej najpóźniej do dnia 10 października 2012r. i są zgodne z regulaminem.

§ 7.

    Ustala się następujące kryteria oceny prac konkursowych:

1)    zgodność tematyczna 0 – 10 pkt;

2)    walory edukacyjne  0 – 10 pkt;

3)    oryginalność wykonania pracy 0 – 20 pkt.

§ 8.

1.    Przewiduje się następujące nagrody:

1)    indywidualne nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca Konkursu w każdej kategorii i grupie wiekowej;

2)    grupowe nagrody rzeczowe dla szkół, których uczniowie zostali laureatami Konkursu;

3)    nagrody wyróżnienia dla osób, które zostały zakwalifikowane do III Etapu Konkursu;

4)    nagrody upominki dla opiekunów uczniów zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu;

5)    nagroda jubileuszowa dla szkoły, w której uczniowie byli wielokrotnymi laureatami we wszystkich edycjach Konkursu  Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

2.    W danej kategorii placówka edukacyjna może otrzymać tylko jedną nagrodę grupową,
bez względu na liczbę laureatów.

3.    Dodatkowym uhonorowaniem najlepszych prac będzie zamieszczenie ich fotografii w materiałach promocyjnych Województwa Mazowieckiego.

§ 9.

1.     Regulamin Konkursu wraz z załącznikami oraz ankietą konkursową zostanie:

1)    udostępniony na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego w Warszawie – www.mazovia.pl;

2)    przesłany do Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Mazowieckiego w Warszawie
w formie elektronicznej i wydruku;

3)    przesłany w formie elektronicznej do gmin z terenu województwa mazowieckiego.

2.     Regulamin Konkursu dostępny jest także w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
a szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

(0-22) 59-79-466 – Jarosław Warzywoda;

(0-22) 59-79-480 – Beata Krzemińska – Borzyńska;

(0-22) 59-79-474 – Agnieszka Zaremba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

 

 

 

REGULAMIN

V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

dla uczniów szkół podstawowych

1.  Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Radomiu. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z klas 4-6.

2.  Cel konkursu:

-     wspieranie i rozwijanie zdolności twórczych dziecka;

-     pobudzanie aktywności poznawczej dzieci informatycznie uzdolnionych;

-     kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej;

-     pogłębianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym również z „tradycyjnych” źródeł informacji;

-     doskonalenie wypowiedzi pisemnych;

-     kształcenie umiejętności sporządzania bibliografii w zastosowaniu do własnych opracowań;

-     motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności;

-     wzbudzanie idei współzawodnictwa między rówieśnikami;

-     przedstawienie spojrzenia dziecka na świat zewnętrzny.

-     stworzenie warunków nauczycielom informatyki do twórczej pracy z dziećmi.

3.  Konkurs składa się z 2 etapów.

Do I etapu (szkolnego) przystępują wszystkie szkoły, które do dnia 10 marca 2013 r. zgłoszą chęć udziału w konkursie drogą elektroniczną na adres: psp24pracownia@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy o podanie szkoły, osoby do kontaktu i jej adresu e-mail.

Etap szkolny obejmuje przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat:
Moja mała ojczyzna”.  Zaproś koleżankę/kolegę do zwiedzenia Twojego regionu. Wskaż najciekawsze, Twoim zdaniem, miejsca w okolicy, z której pochodzisz. 

Prace nadesłane na konkurs nie mogą być powieleniem prac już wcześniej nagrodzonych lub wyróżnionych oraz nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia, udział indywidualny.

Prezentacja powinna składać się z:

-        strony tytułowej

-        15 slajdów związanych z tematem

-        bibliografii

-        danych autora.

W danych należy uwzględnić:

-     imię i nazwisko autora

-     wiek

-     klasę

-     nazwę i adres szkoły

-     imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna

Szkolna komisja konkursowa wybiera dwie najlepsze prace, które należy przesłać na adres: psp24pracownia@gmail.com lub dostarczyć na nośniku CD lub DVD do dnia 10 kwietnia 2013 r. na adres:

SEKRETARIAT

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24

ul. Powstańców Śląskich 4

26-600 Radom

z dopiskiem: Konkurs Informatyczny

4.  Po dostarczeniu prac komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

-     pomysłowość autora,

-     zgodność z tematem i celem konkursu,

-     czytelność projektu,

-     estetyka wykonania,

-     poprawność merytoryczna,

-     łatwość obsługi,

-     zastosowane środki wyrazu (film, dźwięk, obrazy),

-     samodzielne przygotowanie materiałów do prezentacji, np.: zdjęć, rysunków, itp.,

-     estetyka wykonania (łącznie z estetyką opakowania prezentacji),

-     wypełnienie wymagań technicznych,

-     poprawność techniczna,

-     krótki opis pracy, wymagania techniczne i programowe.

5.  II etap konkursu (międzyszkolny) będzie miał formę testu i odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. o godz.9.00 w siedzibie PSP nr 24, ul. Powstańców Śląskich 4.
Tematyka testu obejmuje zagadnienia związane ze znajomością:

-       terminów i pojęć używanych podczas pracy z komputerem

-       terminów i pojęć dotyczących Internetu

-       programu Paint,

-       aplikacji pakietu Microsoft Office 2003-2010 Word, Exel, PowerPoint.

6.  O wynikach końcowych stanowi suma punktów za prezentację oraz za test wiedzy. W sytuacji, gdy kilku uczniów otrzyma tę samą liczbę punktów, o wyższej pozycji decyduje suma punktów z testu wiedzy.

7.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja przez autorów nagrodzonych prac odbędzie się dnia 25 kwietnia 2013 r. Nagrody otrzymają prace, które zajmą trzy pierwsze miejsca. Pozostałe ciekawsze prace mogą zostać wyróżnione.

8.  Postanowienia końcowe

-  Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i odtwarzania zwycięskich prezentacji.

-  Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

9.     Dane kontaktowe: psp24pracownia@gmail.com lub olga.skrok@gmail.com, joannamajchrzak@vp.pl.

 


Konkurs dla uczniów i nauczycieli! „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”

Regulamin konkursu w ramach akcji „Akademia czystych rąk Carex”

            Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych.

2. Tematyka prac dotyczy sytuacji, w których ręce mają kontakt z bakteriami.

3. Technika prac: dowolna technika – plastyczna, prezentacja multimedialna, fotoreportaż, film.

4. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 .

5. Praca grupowa.

6. Prace należy złożyć do koordynatorek w do 19 marca 2013 roku.

7. Szkolna komisja konkursowa nagrodzi prace dyplomami, a ponadto wyłoni z każdej klasy jedną i prześle do organizatora konkursu.

            W ogólnopolskim finale do wygrania są atrakcyjne nagrody:

       Bony edukacyjne dla 3 klas: 10 000zł, 6000zł, 3000zł

       Nagrody dla nauczycieli: laptop, aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4

       Dla dzieci z klasy, która zajmie pierwsze miejsce indywidualne upominki, o wartości do 100zł każdy.

Koordynatorki konkursu:

Hanna Kozieł

Barbara Suliga


KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ SKRZYDLATY PRZYJACIEL”

Członków SK LOP klasy 0-VI

            Zapraszamy do udziału w konkursie.

Kategorie wiekowe:                                                                                                          

            1. Klasy 0-III – przedstawienie sylwetki ptaka, zimującego w Polsce.

·         Format pracy A4

·         Technika wykonania dowolna, zalecane jest wykorzystanie różnych, trwałych technik plastycznych (oprócz materiałów sypkich - kaszy itp.)

·         Praca wykonana na zajęciach plastycznych w szkole

            2.Klasy IV-VI – wykonanie plakatu o ptakach zimujących w naszym regionie (przedstawienie sylwetki ptaka i jego krótki opis)

·         Format pracy A3 i większy

·         Technika wykonania pracy dowolna

·         Praca może być wykonana indywidualnie lub grupowo (2 osoby)

·         Na plakacie może znajdować się max.4 ptaki

            Jury konkursu będzie oceniało:

·         Formę, samodzielność wykonania oraz oryginalność ujęcia tematu

·         Pomysłowość szaty graficznej

·         Ogólną estetykę wykonania

Prace konkursowe powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna pracy

             TERMIN SKŁADANIA PRAC –11 marca 2013 r. Prace oddajemy do pani Grażyny Gumoli (kl. 0-III) i pani Sylwii Puchalskiej (kl. IV-VI )

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ DYPLOMY I NAGRODY RZECZOWE

ORGANIZATORZY - SK LOP

 

 


PRIMAAPRILISOWY KONKURS PLASTYCZNY PT. „FIKNIJMY KOZIOŁKA!”

Czy pamiętacie Koziołka Matołka – bohatera książek patrona naszej szkoły Kornela Makuszyńskiego?

„Fiknijmy koziołka” to tytuł poznańskiej ekspozycji rysunków, której inicjatorką była nieżyjąca już pisarka Emilia Waśniowska.

Składała się ona z uwspółcześnionej wizji Koziołka Matołka widzianego oczyma znanych pisarzy i ilustratorów książki dla dzieci. Nie mamy możliwości zobaczenia tej ekspozycji, ale..... możemy stworzyć własną, prawda?

Zachęcam serdecznie uczniów klas I-III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na współczesny wizerunek koziołka. Może to będzie Koziołek Rosołek, może Koziołek Dzięciołek, a może Koziołek Aniołek? Kto wie, jakie jeszcze koziołki powstaną dzięki Waszej fantazji?

Stwórzmy własną SZKOLNĄ KOZIOŁKOWĄ GALERIĘ PSP 24.

Proszę wychowawców o przeprowadzenie konkursów klasowych w terminie do 18 marca 2013, a następnie wybranie 5 najciekawszych prac do szkolnego etapu.

Warunki konkursu:

1.    Technika – kredki świecowe

2.    Format – A4

3.    Prace samodzielne wykonane na lekcji plastyki.

4.    Podpis na odwrocie rysunku: imię, nazwisko, klasa.

5.    Przekazanie prac organizatorowi – p. Małgorzacie Kurys, sala 314, w terminie do 21 marca 2013.

NAJSZYBCIEJ JAK TYLKO SIĘ WAM UDA „FIKNĄĆ KOZIOŁKA” !!!


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas szkół podstawowych„Ilustracja do mojej ulubionej baśni Braci Grimm”

w ramach obchodów Roku Braci Grimm w 200 – lecie wydania zbioru baśni „Baśnie domowe i dziecięce”

§ 1

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Radomiu

§ 2

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych

§ 3

Celem konkursu jest:

- zachęcenie uczniów do poznania twórczości Braci Grimm

- rozwijanie wrażliwości dzieci

- rozwijanie kreatywności dzieci

- rozwijanie umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§ 4

1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

3. Prace powinny być wykonane  w formacie A2 lub A3.

4. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony szkoły www.zso7radom.pl).

§ 5

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

1) klasy I-III szkół podstawowych

2) klasy IV-VI szkół podstawowych

§ 6

1.Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

2.Kryterium oceny pracy będą: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka, staranność wykonania.

3.O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

§ 7

1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

2. Prace składamy do 20 stycznia 2013r. do p. Joanny Majchrzak.

3. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się w siedzibie ZSO 7 Radom. O terminie laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

§ 8

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

§ 9

Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska uczestnika dla potrzeb konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Organizatorzy

Kontakt: sekretariat@zso7radom.pl

Karta zgłoszenia pracy

"Konkurs plastyczny"

Dane uczestnika konkursu

 

Imię i nazwisko

Klasa

 

Dane szkoły

 

 

Nazwa szkoły

Adres E-mail

 

Dane nauczyciela prowadzącego

 

Imię i nazwisko

Kontakt

 

 Kartę należy dołączyć/dokleić do pracy.


Regulamin konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”

1. Organizator konkursu: PPUH „Radkom” Sp. z o.o. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia

2. Cel konkursu.

Głównym celem konkursu jest przekonanie dzieci i młodzieży do realizacji w praktyce codziennego życia zasad ochrony środowiska. Założeniem konkursu jest zmiana podejścia dzieci i młodzieży do roli zarówno szkoły jak i domu, w procesie dbania o środowisko naturalne. W szczególności chodzi o zapoznanie najmłodszych z problematyką selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu na poziomie najbliższego otoczenia poprzez:

·         Propagowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów

·         Upowszechnienie i utrwalenie postaw ekologicznych

·         Podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży

·         Wzmocnienie odpowiedzialności za stań środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia

·         Inspirowanie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska

·         Poszerzenie wiedzy na temat zasad prawidłowego gospodarowania odpadami

3. Założenia programowo – organizacyjne. Konkurs składa się z 4 zadań:

Ø  Zadanie 1: „Papier, puszki, i plastiki zbieraj w nasze pojemniki” czyli selektywna zbiórka surowców wtórnych.

Ø  Zadanie 2: „Droga odpadów – recykling” – konkurs prac plastycznych

Ø  Zadanie 3: „Ekologia jest na lata – zdobądź wiedzę na warsztatach” – udział w warsztatach ekologicznych w firmie „Radkom”

Ø  Zadanie 4: „Z ekologią na Ty” – zorganizowanie na terenie szkoły imprezy o charakterze ekologicznym.

4. Dla wszystkich poszczególnych zadań są opracowane regulaminy, które są dostępne na stronie internetowej firmy Radkom.

5. Konkurs trwa od 01.10.2012 r. do 10.05.2013 r.

6. Punktacja.

Każde zadanie jest punktowane oddzielnie. Udział w poszczególnych zadaniach nie jest obowiązkowy. Punkty zdobyte za poszczególne zadania będą się sumowane w ramach konkursu. Zsumowane punkty zostaną podzielone przez liczbę uczniów w szkole wg stanu na dzień 30.09.2012 r.

7. 3 szkoły, które po przeliczeniu otrzymają największą liczbę punktów nagrodzone zostaną nagrodami pieniężnymi.

- I miejsce – nagroda pieniężna w wysokości                 10 000 tys. zł.

-  II miejsce – nagroda pieniężna w wysokości                8 000 tys. zł.

-  III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości               5 000 tys. zł.

Zachęcamy do udziału we wszystkich zadaniach konkursowych.


Mały Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III

Eliminacje szkolne – 12.02.2013

            Regulamin konkursu:

1.    Każdy uczestnik przygotowuje jeden utwór poetycki.

2.    Klasę reprezentuje najwyżej 2 osoby.

3.    Zgłoszenia prosimy kierować do organizatorek konkursu szkolnego

po eliminacjach klasowych.

4.    Wychowawca zgłasza:

a/ imię i nazwisko uczestnika oraz  klasę

c/ tytuł utworu oraz autora recytowanego wiersza

5.    Kryteria oceniania:

a/ dobór repertuaru

b/ interpretacja utworu

c/ dykcja

d/ ogólne wrażenie artystyczne

Organizatorki konkursu:

 

Barbara Drewniak i Małgorzata Kurys


REGULAMIN KONKURSU „DROGA ODPADÓW – RECYKLING”

Organizator konkursu: PPUH „Radkom” Sp. z o. o.

Adresaci zadania: uczniowie szkół zgłoszonych do konkursu: „Szkoła przyjazna środowisku”.

Przedmiot i czas trwania zadania:

v  Przedmiotem zadania jest wykonanie prac plastycznych, dotyczących zagadnienia recyklingu. Prace powinny przedstawiać drogę, jaką muszą przebyć odpady, aby mogły być znowu przydatne i nie zagrażały środowisku.

v  Prace wykonane mogą być przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych metod i technik, również z wykorzystaniem odpadów i surowców wtórnych.

Prace należy oddać do 7. 01. 2013 roku. do pani G. Gumoli lub S. Puchalskiej.

Kryteria oceny prac:

v  Samodzielność

v  Pomysłowość

v  Znajomość tematu

v  Osiągnięty efekt wizualny

v  Dobór i różnorodność wykorzystanych technik i elementów

v  Estetyka i jakość wykonania, wpływające na osąd odbiorcy

3 najlepsze prace ze szkoły będą dostarczone do organizatora konkursu.

Prace powinny być opisane wg następującego wzoru:

v  Imię i nazwisko autora bądź autorów pracy (max. 2 osoby), klasa

v  Adres zamieszkania

v  Nr telefonu kontaktowego

v  Nazwa i adres szkoły

Prace nie podpisane, nie będą klasyfikowane. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.radkom.com.pl


REGULAMIN KONKURSU „OKAŻ MI SERCE”

1.            ORGANIZATOR:

Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu

2.            ODBIORCY:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych Miasta Radomia i okolic (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) 

3.            CELE KONKURSU:

•          Poprawa sytuacji zwierząt wolno żyjących: kotów i psów w Radomiu

•          Uwrażliwienie na los i humanitarne traktowanie wolno żyjących zwierząt.

•          Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta bytujące w naszym otoczeniu.

•          Wdrażanie do podejmowania działań na rzecz bezdomnych zwierząt.

•          Kształcenie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.

•          Kształtowanie u dzieci, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli  umiejętności stosowania technik informacyjnych

4.            TEMAT KONKURSU: Los zwierząt wolno żyjących na radomskich osiedlach

5.            WYMAGANIA KONKURSOWE

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu: Pracy plastycznej płaskiej format A3, technika dowolna – prace dostarczać w wersji elektronicznej w formacie PDF lub JPG.

Prace rozpatrywane będą w kategoriach wiekowych:

Kategoria I - przedszkola (4-5-latki),

Kategoria II - klasy 0-III szkół podstawowych,

Kategoria III - klasy IV-VI szkół podstawowych.

Placówka może dostarczyć 5 prac z każdej kategorii konkursowej, które przechodzą na własność organizatorów.

6.            PRACE KONKURSOWE należy dostarczyć do Pani Grażyny Gumoli lub Sylwii Puchalskiej do 04.01.2013 r.


REGULAMIN VI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

 I.          ORGANIZATOR:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza

ul. Sandomierska 19

26-600 Radom

tel. (0-48) 366-41-30

e-mail: sekretariat@psp9.neostrada.pl

 II.         CELE KONKURSU:

1.  Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rysowania i malowania w edytorze grafiki Paint.

2.  Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.

3.  Organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace.

4.  Propagowanie znaczenia i symboliki świąt Bożego Narodzenia.

 III.        UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI. 

IV.       WARUNKI KONKURSU:

1.  Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

-     szkolnym,

-     międzyszkolnym.

2.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

-     karty bożonarodzeniowej wykonanej w formacie A5 lub A6, dowolną techniką plastyczną,

-     karty bożonarodzeniowej wykonanej w programie graficznym Paint w formacie A4.

3.  Prace muszą być indywidualne, własne i niepublikowane wcześniej. Nie mogą zawierać gotowych klipartów.

4.  Karty mają przedstawiać symbolikę Bożego Narodzenie.

5.  Etap szkolny konkursu obejmuje przygotowanie przez uczniów kart bożonarodzeniowych:

     Karta może być wykonana w dowolnej technice plastycznej na kartce formatu A5 lub A6.

     Karta wykonana w programie graficznym Paint, nie może zawierać wstawionych gotowych clipartów, rysunki mają być wykonane własnoręcznie przez uczniów i wydrukowane.

     Szkolne komisje konkursowe samodzielnie wyłaniają maksymalnie po dwie najlepsze prace z każdej kategorii konkursu. W przypadku, gdy w szkole jest dwóch nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, każdy z nich może wybrać ze swoich podopiecznych po dwie prace z każdej kategorii.

6.  Prace wraz z informacją o uczestniku (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun) należy nadesłać do 7 grudnia 2012 roku wraz ze zgodą rodziców na udział w konkursie do p. J. Majchrzak

7.  Za najwyżej ocenione prace zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8.   Ogłoszenie wyników przewidywane jest na początku stycznia 2012 roku. Lista zwycięzców zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły www.psp9.radom.pl. Nagrody będzie można odebrać w sali nr 9.


REGULAMIN KONKURSU: „DRZEWO BLISKO MNIE”

 Konkurs w ramach programu edukacyjno-przyrodniczego Niezapominajka I EDYCJA – 2012 pod hasłem: Drzewo - zielony przyjaciel człowieka

Organizator konkursu - Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu

Celem konkursu jest:

- Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów;

- Poznawanie drzew najbliższej okolicy;

- Wdrażanie do podejmowania działań na rzecz ochrony rodzimej przyrody;

- Rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych dzieci i młodzieży;

Uczestnictwo w konkursie:

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci przedszkolne – członkowie i sympatycy LOP.

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach:

- Kategoria I – przedszkola

- Kategoria II – uczniowie szkół  podstawowych kl. 0-III

- Kategoria III – młodzież  szkół  podstawowych klasy IV-VI

Warunki uczestnictwa i formy prac konkursowych:

1. I kategoria

- przedszkola:

- prace plastyczne - technika dowolna – płaska (bez użycia plasteliny i materiałów sypkich),

format A3; prace indywidualne; do 3 prac z placówki

2. II kategoria

- szkoły podstawowe – kl. 0-III

Prace plastyczne - technika collage, format A3. Praca winna zawierać nazwę gatunkową przedstawionego drzewa; prace indywidualne; do 3 prac z placówki

3. III kategoria

- szkoły podstawowe – kl. IV-VI

Fotografia: Drzewo – jesień 2012 - zdjęcia i krótki opis gatunku, miejsca wykonania zdjęcia. Zdjęcia samodzielnie wykonane (prace autorskie), nie poddane obróbce komputerowej, odbitka fotograficzna w formacie 15/21;

1 zdjęcie od ucznia, maksymalnie 3 zdjęcia ze szkoły.

Prosimy także o zapis elektroniczny (prace z danej placówki na jednej płycie).

Na odwrocie wszystkich prac powinny być umieszczone następujące dane:

- nazwa i adres placówki, pieczątka szkoły/przedszkola

- imię i nazwisko autora pracy, klasa i kategoria

- imię i nazwisko opiekuna Szkolnego Koła LOP-organizatora  eliminacji szkolnych

- tel. kontaktowy, e-mail  placówki i opiekuna SK LOP

Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo

  I etap – szkolny- organizują i przeprowadzają nauczyciele – opiekunowie szkolnych kół LOP. Prace należy dostarczyć do 26 listopada 2012 roku do Pani Grażyny Gumoli i Sylwii Puchalskiej.

II etap – regionalny przeprowadzony przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu

2.            Organizator powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny nadesłanych prac.

Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kryteriów:

- forma opracowania pracy

- oryginalność ujęcia tematu

- ogólna estetyka pracy

- pomysłowość szaty graficznej

3.            Komisja konkursowa przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe

4.            Od postanowień Komisji Konkursowej Zarządu Okręgu nie przysługują odwołania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.12.2012 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystego  podsumowania. Laureaci otrzymają wraz z opiekunami zaproszenia.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora. Organizator będzie miał prawo udostępniać i wykorzystywać je w prowadzonej przez siebie działalności edukacyjnej z podaniem źródła ich pochodzenia tj. autora i tytułu cytowanej pracy. Najlepsze prace zostaną opublikowane w folderze edukacyjnym.

W uzasadnionym przypadku organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w Regulaminie.


XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kartka świąteczna 

BOŻE NARODZENIE, NOWY ROK

 - Celem konkursu jest:

* kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej

* prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej

* stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami

* poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

- Prace powinny spełniać następujące kryteria:

* nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat

* powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi

* prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych - mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu

* mogą być subiektywnie odczuwanym tematem we własnej interpretacji plastycznej

- Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.

- Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.              

- Format prac: maksymalnie A-5.

- Technika DOWOLNA PŁASKA.

- Każda praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną która jest dostępna pod regulaminem (patrz poniżej) (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).

- Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do 26 listopada 2012 r. do p. J. Majchrzak

 - Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 7 grudnia na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl.

Karta informacyjna dołączona do pracy

(należy przykleić na odwrocie pracy)

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna – Boże Narodzenie, Nowy Rok”

Dane autora pracy

Imię

 

Nazwisko

 

Wiek*

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane szkoły/placówki oświatowej

Nazwa

 

Ulica/Numer

 

Kod pocztowy

 

Miejscowość

 

Województwo

 

Dane nauczyciela/Opiekuna prawnego

Imię i Nazwisko

 

tel. kontaktowy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 833)

                                                                   ………………………………………………………………

Podpis nauczyciela/Opiekuna prawnego

*zaznaczyć znakiem „X”


REGULAMIN KONKURSU „MÓJ LAS”

1. Uczestnictwo w Konkursie

Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach wiekowych:

Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas I - II

Kategoria I - młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

Dla kategorii wiekowej I i II obowiązują wyłącznie prace zespołowe. Za prace zespołowe uznaje się prace konkursowe uczniów reprezentujących szkołę lub szkolną organizację społeczną /LOP, ZHP i inne/ wykonane przez 2-osobowy zespó

2. Tematyka Konkursu

1. CZY MOGĘ POWIEDZIEĆ O SOBIE - JESTEM PRZYJACIELEM LASU - temat dla I kategorii wiekowej.

2. JAK REALIZUJESZ HASŁO CZYSTY LAS - temat dla II kategorii wiekowej.

3. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych

Prace konkursowe należy wykonać w formie opisowej o objętości około 6-15 stron maszynopisu dla II kategorii wiekowej, dla I kategorii wiekowej wymagane są jedynie opisy pod przedstawionymi ilustracjami lub zdęciami.

Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp. Do uznania autora pracy pozostawia się format pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną.

Prace konkursowe muszą być opatrzone:

nazwiskiem i imieniem autora lub autorów /przy pracach zespołowych/; podaniem klasy i wieku autora;

dokładnym adresem szkoły /kod, miejscowość, ulica/; 

numerem telefonu,

faksu szkoły.

Prosimy również o podanie w pracy imienia i nazwiska nauczyciela - opiekuna pracy.

Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

4. Zasady, tryb i terminy przeprowadzenia konkursu

Ogłoszenie następuje za pośrednictwem Zarządów Okręgowych LOP, kuratoriów szkolnych oraz prasy leśnej, przyrodniczej i młodzieżowej oraz ZG SITLiD.

Konkurs prowadzony jest dwu etapowo:
I etap - na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP / dawne wojewódzkie/;                   

Do 26 listopada 2012 r. należy oddać  prace konkursowe do Pani G. Gumoli i S. Puchalskiej

II etap - na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD

Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP w terminie do 30 listopada 2012 roku.

Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym powołane przez Zarządy Okręgowe LOP dokonują oceny nadesłanych prac i wyboru jednej najlepszej pracy w każdej kategorii wiekowej, praca ta zakwalifikowana zostaje do II etapu konkursu.

Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarządy Okręgowe LOP do Zarządu Głównego SITLiD w terminie do 31 stycznia 2013 roku wraz z protokółem Sądu Konkursowego.

Zarząd Główny SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i sponsorów w terminie do 15 marca 2015 roku.

Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny przesłanych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych i wyłania laureatów otrzymujących I , II lub III nagrodę konkursową.

Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu I nagrody; ma również prawo przyznawania wyróżnień.

Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe.

Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
- wartością merytoryczną pracy,
- formą opracowania pracy;
- samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
- ogólną estetyką pracy,
- pomysłowością szaty graficznej.

Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.

Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2013 roku

Uroczyste wręczenie nagród laureatom oraz ogłoszenie tematów następnej edycji konkursu następuje w terminie do 15 czerwca 2013 roku.

5. Postanowienia końcowe

Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.


POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY

pt.: „Obrazki z historii Polski według kronikarza, księdza Jana Długosza” Zorganizowany z okazji obchodów XXV-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu.

TEMATY POMOCNICZE:

Chrzest Polski, Zjazd gnieźnieński, najazd Tatarów na Polskę, Zabójstwo św. Stanisława, Św. Wojciech, Rządy Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierz Wielki – gospodarz i budowniczy, Unia Polsko – Litewska, Ślub Władysława Jagiełło z Jadwigą,
Jadwiga jako patronka Akademii Krakowskiej, bitwa pod Grunwaldem, malownicza Polska architektura epoki średniowiecza itp. do roku 1480. 

Polskie legendy: „O Lechu i Czechu”, „O założeniu Gniezna przez Lecha”, „Historia Kraka”, „Założenie Krakowa przez Kraka i historia smoka wawelskiego”, „O Wandzie co Niemca nie chciała”, „O Popielu i myszach”, „Wybór Piasta”, Narodziny i postrzyżyny Mieszka”.

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „Nasza Trójka”, Dyrekcja PSP nr 3,  nauczycielka  plastyki  Dorota Rogala.

CELE KONKURSU:

- rozwijanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży historią sławnego Królestwa Polskiego
  od początków jego trwania do roku 1480 (czas zawarty w Kronikach Jana Długosza),

- rozbudzanie miłości do Ojczyzny i tradycji,

- twórcze przedstawienie przez uczniów swoich przemyśleń na temat historii  polskiego średniowiecza,

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

             UCZESTNICY:

 - dzieci z klas III, szkoła podstawowa

- dzieci z klas IV-VI, szkoła podstawowa

- młodzież z klas I-III, gimnazjum

            WARUNKI KONKURSU:

- format prac: A-4, A-3, A-2,

- technika dowolna (z wyłączeniem collage z nietrwałych materiałów typu plastelina, kasza ryż itp.),

- ilość prac nieograniczona,

- wszystkie prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę umieszczoną na odwrocie pracy:

 • imię i nazwisko autora pracy

 • wiek

 • dokładny adres placówki  i telefon

 • imię i nazwisko nauczyciela

- Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
-  Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 28.08.1997r. (Dz. U. Nr poz. 883).
-  Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu.

            TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace należy przekazać do 13  października  2012 do Joanny Majchrzak                  

            OCENA PRAC:

Komisja konkursowa dokona oceny prac w październiku  2012 roku. Wyniki ogłoszone zostaną 20.10.2012 r. na stronie internetowej szkoły: www.szkola.radom.pl 

Uwzględnione będą trzy grupy wiekowe. Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów. 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie!


Regulamin X edycji Konkursu Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Województwa Mazowieckiego pt. „Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”.

§ 1.

Organizatorem jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Mazowieckie krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku Krajobrazowego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Województwo Mazowieckie.

§ 2.

1.    Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

2.    Konkurs został ogłoszony w dniu 3 września 2012 r.

3.    Zakończenie Konkursu przewiduje się na dzień 30 listopada 2012 r.

4.    Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali.

§ 3.

1.Konkurs jest organizowany w ramach realizacji priorytetów i celów Programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.

2.    Celem Konkursu jest:

1)    podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, poprzez kształtowanie świadomości w dziedzinie ekologii
i ochrony środowiska naturalnego;

2)    krzewienie dbałości o przyrodę poprzez ukazanie walorów mazowieckiej fauny i flory;

3)    zainteresowanie dzieci krajobrazem i walorami kulturowymi Mazowsza, a zwłaszcza Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym;

4)    rozwijanie wśród dzieci postaw pro-ekologicznych wobec otaczającego środowiska naturalnego;

5)    inspiracja do dalszych działań na rzecz ekorozwoju.

§ 4.

   1.    Konkurs będzie przeprowadzany w trzech etapach:

1)    I Etap – szkolny, przeprowadzony indywidualnie w każdej ze szkół biorących udział w Konkursie; do 12 października 2012r.

2)    II Etap – przeprowadzony w siedzibie właściwej miejscowo Delegatury, a dla terenów, które nie są objęte zasięgiem działania Delegatur – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie;

3)    III Etap – wojewódzki, przeprowadzony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.

  2.   Konkurs będzie przeprowadzany w trzech grupach wiekowych:

1)    I grupa wiekowa - klasy 0 - III szkoły podstawowe;

2)    II grupa wiekowa - klasy IV - VI szkoły podstawowe;

3)    III grupa wiekowa - klasy I - III gimnazjum.

§ 5.

1.    W Konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wystawiane w poprzednich edycjach Konkursu oraz prace, które były wystawiane i nagradzane w innych konkursach z zakresu ekologii.

2.    Prace posiadające więcej niż jednego autora, a także w przypadku, gdy uczestnik Konkursu będzie autorem więcej niż jednej pracy, zostaną automatycznie wykluczone z Konkursu.

3.    Przygotowane prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu, zgodnie z § 1.

4.    Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach poszczególnych grup wiekowych:

1)   I grupa wiekowa:

 a)   plakat ekologiczny,

 b)  praca plastyczna;

2)     II grupa wiekowa:

 a)   plakat ekologiczny,

 b)   album ukazujący piękno mazowieckich krajobrazów;

3)     III grupa wiekowa:

 a)  reportaż dotyczący ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych,

 b)  plakat ekologiczny.

 5.   Przygotowywane prace muszą spełniać następujące warunki:

1)           plakat ekologiczny we wszystkich kategoriach wiekowych - wymyślony samodzielnie, promujący zachowania proekologiczne oraz zachęcający do dbania o przyrodę, wykonany dowolną techniką na papierze formatu A3, dwuwymiarowy (płaski);

2)           praca plastyczna w I grupie wiekowej, wykonana dowolną techniką na papierze formatu A3, dwuwymiarowa (płaska);

3)           album ukazujący piękno mazowieckich krajobrazów w II grupie wiekowej,  praca wykonana w formie plakatu, na którym zostaną umieszczone zdjęcia o dowolnym formacie wraz
z opisami, praca ma za zadanie zwrócenie uwagi na bogactwo przyrodnicze Mazowsza, praca w formacie A2, dwuwymiarowa (płaska);

4)           reportaż dotyczący ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych w III grupie wiekowej, praca polega na przygotowaniu reportażu dotyczącego problemów środowiskowych, reportaż powinien być żywą ilustracją rzeczywistości, praca z częścią tekstową i fotograficzną w formie gazetki ściennej. Praca na papierze formatu A2.

§ 6.

1.    Prace zgłaszane są przez uczniów do Szkolnych Komisji Konkursowych indywidualnie.

2.    Zgłoszenie do konkursu obejmuje:

1)    wypełnioną, podstemplowaną i podpisaną kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik Nr 1a-c do Regulaminu Konkursu;

2)    pracę konkursową przygotowaną zgodnie z zasadami określonymi w § 5.

3.    Każda praca na odwrocie powinna być opisana drukowanym pismem w prawym dolnym rogu (imię
i nazwisko autora pracy, wiek, dokładna nazwa i adres szkoły oraz  kategoria).

4.    Koszty przygotowania prac konkursowych ponoszą uczestnicy Konkursu.

5.    Autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych z chwilą ich przejęcia nabywa nieodpłatnie Organizator Konkursu. Prawa te obejmują wykorzystanie całości lub części pracy oraz
są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

6. W Konkursie będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia i prace, które zostaną dostarczone do p. Gumoli lub p. Puchalskiej najpóźniej do dnia 10 października 2012r. i są zgodne z regulaminem.

§ 7.

    Ustala się następujące kryteria oceny prac konkursowych:

1)    zgodność tematyczna 0 – 10 pkt;

2)    walory edukacyjne  0 – 10 pkt;

3)    oryginalność wykonania pracy 0 – 20 pkt.

§ 8.

1.    Przewiduje się następujące nagrody:

1)    indywidualne nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca Konkursu w każdej kategorii i grupie wiekowej;

2)    grupowe nagrody rzeczowe dla szkół, których uczniowie zostali laureatami Konkursu;

3)    nagrody wyróżnienia dla osób, które zostały zakwalifikowane do III Etapu Konkursu;

4)    nagrody upominki dla opiekunów uczniów zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu;

5)    nagroda jubileuszowa dla szkoły, w której uczniowie byli wielokrotnymi laureatami we wszystkich edycjach Konkursu  Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego.

2.    W danej kategorii placówka edukacyjna może otrzymać tylko jedną nagrodę grupową,
bez względu na liczbę laureatów.

3.    Dodatkowym uhonorowaniem najlepszych prac będzie zamieszczenie ich fotografii w materiałach promocyjnych Województwa Mazowieckiego.

§ 9.

1.     Regulamin Konkursu wraz z załącznikami oraz ankietą konkursową zostanie:

1)    udostępniony na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego w Warszawie – www.mazovia.pl;

2)    przesłany do Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Mazowieckiego w Warszawie
w formie elektronicznej i wydruku;

3)    przesłany w formie elektronicznej do gmin z terenu województwa mazowieckiego.

2.     Regulamin Konkursu dostępny jest także w Wydziale Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
a szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

(0-22) 59-79-466 – Jarosław Warzywoda;

(0-22) 59-79-480 – Beata Krzemińska – Borzyńska;

(0-22) 59-79-474 – Agnieszka Zaremba.